ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖

ปก

 

สารบัญ

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : มุมมองจากนักประวัติศาสตร์

ปิยนาถ บุนนาค

การปรับตัวของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ เอเชียรุ่งโรจน์ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิขิต ธีรเวคิน

การสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและเอื้ออาทรในประชาคมอาเซียน : บทวิพากษ์ในเชิงปรัชญา

สิวลี ศิริไล

สวัสดิการสังคมในประเทศไทย : กรณีศึกษาสวัสดิการสังคมในบริบทประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง

การตัดสินใจในรูปคณะกรรมการภาครัฐ

วิษณุ เครืองาม

คัมภีร์ใบลานล้านนา

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

กาลเวลานักฆ่าผู้ยิ่งใหญ่ : ใครเล่าสามารถฆ่ากาลเวลาได้

บรรจบ บรรณรุจิ

ประโยชน์นิยมในความเรียงว่าด้วยเสรีภาพของจอห์น สจวร์ต มิลล์

ภัทรพร สิริกาญจน

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้

ทิศนา แขมมณี

แนวคิดจิตวิทยาในการจัดการความขัดแย้งในใจและสร้างสันติสุข

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์

แม่กำเนิดนวนิยายสัจนิยมแนวสังคมนิยม

สัญชัย สุวังบุตร

ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 

วงเดือน นาราสัจจ์

รายชื่อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์และจำหน่าย

 

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖

ปก

 

รองปก

 

สารบัญ

 

มรดกความทรงจำแห่งโลก : จารึกวัดโพธิ์

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

การใช้คำลักษณนามในภาษาไทย

กาญจนา นาคสกุล

เมื่อออกเสียงคำว่า เพชรบุรี เป็น [เพ็ดชะ/บูรีทำไม [บุรีจึงกลายเป็น [บูรี]

อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์

คำว่า มิ่งและขวัญ

นววรรณ พันธุเมธา

คำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกริยาอาการในภาษาไทยถิ่นใต้ (อำเภอเมืองสงขลา)

วิจินตน์ ภาณุพงศ์

สุภาษิตพระร่วงคำโคลง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โชษิตา มณีใส

พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : การสร้างสีสันเพื่อผู้ชมร่วมสมัย

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

ฟลาเมงโกจิตวิญญาณแห่งอันดาลูเซีย

ไขแสง ศุขะวัฒนะ

ม้าในนาฏกรรมไทย

ไพโรจน์ ทองคำสุก

ศัพท์ศิลปะสากลในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน .๒๕๔๒

อัศนีย์ ชูอรุณ

จินตนาการ แนวคิด และการสร้างสรรค์งานศิลปะ

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

พิพิธภัณฑ์ : พระที่นั่งวิมานเมฆ

มาโนช กงกะนันทน์

พระพุทธเจ้าหลวงกับต้นไม้และงานภูมิทัศน์ : พระราชหัตถเลขาโปรดเกล้าฯพระราชทานเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ระหว่าง .๒๔๓๘๒๔๕๓

เดชา บุญคํ้า

แนวคิดเรื่องความหมายและการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานสถาปัตยกรรม

ผุสดี ทิพทัส

โลกทัศน์และคำสอนของ ลา ร็อชฟูโก

จินตนา ดำรงค์เลิศ

กระบวนการเปลี่ยนรูป (metamorphosis)

มาลิทัต พรหมทัตตเวที

คำเรียกในครอบครัวจีน

ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

พระถังซำจั๋งฉบับตะวันตก การเดินทางสู่ตะวันออก (Die Morgenlandfahrt) ของแฮร์มันน์ เฮสเซอการค้นหาตัวตนในแง่พระพุทธศาสนา

พรสรรค์ วัฒนางกูร

สถาปัตยกรรมในประเทศอาเซียน

มติ ตั้งพานิช

การทับศัพท์ภาษาพม่า

นิตยา กาญจนะวรรณ

รู้จักวรรณกรรมอาเซียนร่วมสมัย

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

การพัฒนาดนตรีไทยสู่ประชาคมอาเซียน

ชนก สาคริก

ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕

ปก

 

สารบัญ

 

สิ้นภาษาไทยก็ไร้ชาติ

ปรีชา  ช้างขวัญยืน

กฎเกณฑ์การสืบราชสมบัติของไทย

วิษณุ  เครืองาม

การจัดการภัยพิบัติ : ปรัชญาสวัสดิการและการประยุกต์

ปฐมาภรณ์  บุษปธำรง

โฉนดชุมชน : ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

ไผทชิต  เอกจริยกร

การพัฒนาผู้นำตัวจริงเพื่อรับมือพลวัตการเปลี่ยนแปลง

ผลิน  ภู่จรูญ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจการเมืองโลก และปัญหาการขัดแย้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองในประเทศต่าง ๆ

เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรี-
ธรรม

ปฏิจจสมุปบาท : ขั้นตอนการรู้แจ้งความจริงของพระพุทธเจ้าและการปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาสังคม

บรรจบ  บรรณรุจิ

ปรัชญาสิ่งแวดล้อม

สิทธิ์  บุตรอินทร์

ข้อคิดใหม่เรื่อง “พระสิงห์” เมืองเชียงใหม่

อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว

ครัวเรือนไทยในสองทศวรรษแห่งการพัฒนา

ชาย  โพธิสิตา

แนวคิดทางจริยศาสตร์ของตอลสตอยเรื่องความหมายของชีวิต

สิวลี  ศิริไล

ไพร่เลือกนายตามใจไพร่สมัคร.๒๔๑๑๒๔๔๒

วุฒิชัย  มูลศิลป์

And Quiet Flows the Don –  สงครามปฏิวัติและการเมืองโซเวียต .๑๙๑๘๑๙๒๑

สัญชัย  สุวังบุตร

ยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ : เศรษฐกิจพอเพียง

สุปรียา  ควรเดชะคุปต์

รายชื่อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์และจำหน่าย

 

ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕

ปก

 

สารบัญ

 

ประธานคณะบรรณาธิการแถลง

 

น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์

โชษิตา มณีใส

เฉลิมรัฐฉัตรมงคล

โชษิตา มณีใส

คำคล้ายในภาษาไทยและภาษาไท

นววรรณ พันธุเมธา

ผู้รจนา/นักประพันธ์/กวี ผู้สร้างวรรณกรรมทักษิณ

ชวน เพชรแก้ว

พุทธศิลป์ในวรรณคดีไทย

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

พินิจกาพย์พระไชยสุริยาของสุนทรภู่

โชษิตา มณีใส

เครื่องมือเปลี่ยน ภาษาเปลี่ยน

นิตยา กาญจนะวรรณ

อ็องเดร มาลโร กับโลกศิลปะ

จินตนา ดำรงค์เลิศ

ตรุษจีน

ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

อาหารการกินในวรรณกรรมเรื่อง พระอภัยมณี

มาลิทัต พรหมทัตตเวที

สถาปัตยกรรมในงานมหกรรมโลก Expo 2010

มติ ตั้งพานิช

เฟื่องอุบะ กับการเดินทางอันยาวไกล

สันติ เล็กสุขุม

ฮวงจุ้ยในงานสถาปัตยกรรม

ผุสดี ทิพทัส

สาเหตุที่แท้จริงและการป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมืองระยะยาว : บริบทการวางแผนภูมิทัศน์ขนาดใหญ่และกลไกการผังเมือง

เดชา บุญค้ำ

ลีลาท่าภาษาโขนลิง

ไพโรจน์ ทองคำสุก

ดวงตราไปรษณียากรและแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก

มาโนช กงกะนันทน์

สัททอักษรไทยปาฬิ

วิจินตน์ ภาณุพงศ์

พุทธประวัติในภาษาธรรม

มงคล เดชนครินทร์

ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔

ปก  
สารบัญ  
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วรเดช  จันทรศร

กรณีอุบัติเหตุเรือน้ำตาลอับปางในแม่น้ำเจ้าพระยา

สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์
เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต
สมชัย  บวรกิตติ

ชุมชนจีนในประเทศไทย : หลากหลายสำเนียงจีน

ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์

เรื่องยุ่ง  เกี่ยวกับอักษรควบ

นววรรณ  พันธุเมธา

วรรณกรรมทักษิณ : หลักฐานสำคัญของภาคใต้ ที่ท้าทายการศึกษา

ชวน  เพชรแก้ว

เอร็อสทรัต (Érostrate) : กรณีศึกษาตัวเอกปฏิลักษณ์

จินตนา  ดำรงค์เลิศ

การอนุรักษ์โขนหน้าจอ

ไพโรจน์  ทองคำสุก

น้ำท่วม ปัญหาโลกแตก

มาลิทัต  พรหมทัตตเวที

ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ไชยยศ  เหมะรัชตะ

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สุวิมล  ตั้งประเสริฐ

ความมหัศจรรย์ทางตัวเลข  ประการในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ  รอบ

ลอย  ชุนพงษ์ทอง

ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๔

ปก  
สารบัญ  
กาล และ เทศะกับพฤติกรรมเชิงพื้นที่ของมนุษย์ หน้า ๓๔๓๓๖๐
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ และประชาชน : มุมมองผ่านการเสด็จประพาสต้นคราวแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้า ๓๖๑-๓๘๓
เหลียวหลังแลหน้าสังคมเศรษฐกิจไทย : วิกฤตการณ์ของปัญหาและทางออก หน้า ๓๘๔-๔๑๐
พุทธปรัชญา : อัตถิตา นัตถิตา สู่ศูนยตา หน้า ๔๑๑-๔๒๙
อินเวอร์เตอร์พุชพูลแบบขับนำตัวเองเพื่อการจุดหลอดวาวแสงด้วยแบตเตอรี่ หน้า ๔๓๐-๔๔๑
พหุลักษณ์ในนิราศมะเหลเถไถ หน้า ๔๔๒-๔๕๕
สามชื่อ สามมุม หน้า ๔๕๖-๔๖๑
ศัพท์บัญญัติสาขาวิชาศิลปะ จากศิลปสงเคราะห์ถึงพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หน้า ๔๖๒-๔๗๑
การสร้างฝายภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเก็บกักน้ำธรรมชาติในจังหวัดตราดของประเทศไทย หน้า ๔๗๒-๔๘๔
วิวัฒนาการของกฎหมายทะเลกับผลกระทบต่อการกำหนดเขตทางทะเลของประเทศไทย หน้า ๔๘๕-๕๐๗
สารทำให้ผิวขาว หน้า ๕๐๘-๕๑๘

 

ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๔

ปก  
สารบัญ  
แนวคิดและวิธีการประเมินแบบอิงเกณฑ์อิงกลุ่มเพื่อคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ .๒๕๕๔๒๕๕๘ หน้า ๑๖๓-๑๗๕
ผู้นำการปฏิรูปในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มความสามารถเชิงนวัตกรรม หน้า ๑๗๖-๑๘๗
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ หน้า ๑๘๘-๒๐๔
สารสนเทศกับการตัดสินใจ หน้า ๒๐๕-๒๑๗
ใยหินในเวอร์มิคิวไลต หน้า ๒๑๘-๒๒๐
โรคความดันโลหิตสูงในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หน้า ๒๒๑-๒๓๐
หลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับดวงจันทร์ หน้า ๒๓๑-๒๔๔
บทละครเรื่อง ฝูงตั๊กแตน หน้า ๒๔๕-๒๕๕
พระจันทร์ กับ ดนตรีไทย หน้า ๒๕๖-๒๗๒
ทฤษฎีการออกเสียงคำไทยตามหลักภาษาศาสตร์ หน้า ๒๗๓-๒๘๗
บทละครรำเรื่องขุนช้างขุนแผน ชุดแต่งงานพระไวย การเล่าวรรณคดีโบราณแก่คนสมัยใหม่ได้อย่างอนุรักษ์และสร้างสรรค์ หน้า ๒๘๘-๓๐๙
การสร้างภาพลักษณ์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในยวนพ่ายโคลงดั้นด้วยการใช้ข้อมูลวรรณคดี หน้า ๓๑๐-๓๒๓
นวัตกรรมการจัดการปัญหา การทุจริตตามระบบและเชิงพฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน้า ๓๒๔-๓๔๒