โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบย์วินโดว์ แอทซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และให้เครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดกรอบแนวทางการวางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการฯ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่มีผลดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

IMG_6262 IMG_6270 IMG_6280 IMG_6287 IMG_6294 IMG_6298

การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1829 IMG_1832 IMG_1833 IMG_1837 IMG_1838

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพร้อมมอบนโยบาย

วันนี้ (๒๓ ส.ค. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพร้อมมอบนโยบาย โดยมี ศ. นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ ประธานและเลขานุการสำนักทั้ง 3 สำนัก พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยให้แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจและภารกิจหลักของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ การส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น รวมถึงการเสนอแนะความเห็นในเรื่องที่ประโยชน์แก่รัฐบาล และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล ๔ ปี ทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับและดูแลสำนักงานราชบัณฑิตยสภายินดีที่จะช่วยสนับสนุน ประสานและผลักดันงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในทุกด้าน

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11