การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ)

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

Inclusive Education for Social Justice

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๔๑๐ รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และหลังจากนั้นเดินทางไปลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
1

2

3

4

5

6

7

8

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม และฟังการบรรยายเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมวัดมัชฌิมวิทยาราม จังหวัดขอนแก่น วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภา”

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภา” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของราชบัณฑิตยสภากับยุทธศาสตร์ชาติ” และมี ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา กล่าวรายงานและบรรยายเรื่อง “ทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภา”
วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิก จาก ๓ สำนัก รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรในอนาคตต่อไป ซึ่งนอกจากการบรรยายข้างต้นแล้ว มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง กลุ่มสำนักวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสำนักศิลปกรรม เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ หารือและร่วมกันพิจารณาในการกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภาให้สอดคล้องและตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มย่อยในที่ประชุมด้วย
IMG_7844

IMG_7865

IMG_7879

IMG_7881

IMG_7884

IMG_7900

IMG_7908

IMG_7954

IMG_7958

IMG_7977

IMG_8005

IMG_8028

IMG_8035

ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จออก ณ สีหบัญชร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
1

2

3

4

5

6

7

8

7140

7144

7146

7150

7151

7152

7155

IMG_7584