พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๔ ก.ค. ๖๒) เวลา ๙.๔๙ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า …(ออกนามของผู้กล่าว แต่ละบุคคล)…
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
ตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป”
IMG_0046

IMG_0054

IMG_0056

IMG_0058

IMG_0060

IMG_0061

IMG_0063

IMG_0070

IMG_0094

วีดิทัศน์โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วีดิทัศน์โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอุดมธานี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๖, ๒๐๐๖, ๒๐๐๙, ๒๐๒๕

ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประกาศ-ใบถวายผ้าพระกฐินปี62

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางออนไลน์

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://web.ocsc.go.th/forking/

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

Thai_Banner
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในหัวข้อการจัดงาน ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น “ภาษาไทยในกระแส ๔.๐”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดการจัดงานตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการวันภาษาไทย 62

[* สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอปิดรับลงทะเบียนร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ *]

ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้เช่นกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีิล นายกราชบัณฑิตยสภา นำราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
30084

30055

30058

30072

30082

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต โดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมายให้นางสาวอารี พลดี รักษาราชการแทนเลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง และฟังการบรรยายเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต
1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)

1 (9)

1 (10)

1 (11)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่น ๓ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาแก่ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ สอนได้ และมีแนวคิดในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมายให้ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม เป็นประธานเปิดการอบรม

ในงานมีการบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา การบรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ การบรรยายเรื่อง “ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการสื่อสาร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์ และการบรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

1

2

3 (1)

3 (2)

4

5

IMG_8346

IMG_8351

IMG_8356

IMG_8357

IMG_8403

IMG_8407

IMG_8409

IMG_8422

IMG_8441

IMG_8476

IMG_8481

IMG_8487

IMG_8820

IMG_8823

IMG_8855

IMG_8888

IMG_8956

IMG_8959