ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จออก ณ สีหบัญชร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
1

2

3

4

5

6

7

8

7140

7144

7146

7150

7151

7152

7155

IMG_7584

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ (รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร)

บทความทางวิชาการ

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐

โดย รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน (ขวัญเนตร สุขใจ)

บทความทางวิชาการ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

โดย ขวัญเนตร สุขใจ

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว (ดร.รัตนา บรรณาธรรม)

บทความทางวิชาการ

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว

โดย ดร.รัตนา บรรณาธรรม

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว

บทบาทครอบครัวในการพัฒนาคนสู่สังคม (รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์)

บทความทางวิชาการ

บทบาทครอบครัวในการพัฒนาคนสู่สังคม

โดย รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

บทบาทครอบครัวในการพัฒนาคนสู่สังคม

ครอบครัวอบอุ่น : เสาหลักที่มั่นคงของสังคม (ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์)

บทความทางวิชาการ

ครอบครัวอบอุ่น : เสาหลักที่มั่นคงของสังคม

โดย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวอบอุ่น : เสาหลักที่มั่นคงของสังคม

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ/ราชบัณฑิต/ภาคีสมาชิก/กรรมการวิชาการ) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ซึ่งให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น) โดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้

>>      ช่องทางที่ ๑    https://itas.nacc.go.th/go/eit/y1rshm

>>      ช่องทางที่ ๒   QR Code

2.QR Code EIT