การบรรยายเรื่อง “การวิจัยแบบสหวิทยาการเป็นทางออกของประเทศไทย (The Interdisciplinary Research is a solution for Thailand)”

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ครั้งที่ ๑๔ โดยคณะกรรมการสหวิทยาการฯ ประกอบด้วย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ พลเอก ดร.วสุ ชนะรัตน์ รศ. ดร.สยาม อรุณศรีมรกต และ ดร.คุณากร เพชรคง ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยแบบสหวิทยาการเป็นทางออกของประเทศไทย (The Interdisciplinary Research is a solution for Thailand)”

IMG_4492 IMG_4491 IMG_4483 IMG_4485 IMG_4489

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรม “การใช้งานระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๒ นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม “การใช้งานระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เรียนรู้การใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลหรือการใช้งานระบบ ซึ่งคณะผู้จัดทำจะนำไปปรับปรุงหรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป โดยมีคณะผู้จัดทำระบบจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคให้การอบรม
การให้บริการระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์ จะเปิดให้ประชาชนค้นคว้าข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเบื้องต้นในระบบได้นำข้อมูลศัพท์บัญญัติวิชาการจำนวน ๑๕ สาขา ได้แก่ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ศัพท์พลังงาน (เธอร์โมไดนามิกส์) ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ศัพท์นิติศาสตร์ ศัพท์ภูมิศาสตร์ ศัพท์ประกันภัย ศัพท์สังคมวิทยา ศัพท์ภาษาศาสตร์ทั่วไป ศัพท์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศัพท์ศิลปะ ศัพท์วรรณกรรม และศัพท์สถาปัตยกรรม ทดลองให้บริการผ่านระบบออนไลน์ก่อน หากระบบนี้เป็นที่สนใจและมีผู้เข้าใช้งานมากขึ้น ในอนาคตสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำข้อมูลศัพท์บัญญัติสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติมลงในฐานข้อมูลศัพท์บัญญัติเพื่อให้บริการต่อไป
IMG_7261

IMG_7262

IMG_7263

IMG_7264

IMG_7265

IMG_7269

IMG_7271

IMG_7272

IMG_7275

IMG_7277

IMG_7290

IMG_7294

IMG_7301

IMG_7304

IMG_7308

งานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๓

วันนี้ (๑๙ เม.ย. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๓ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและมอบเข็มเครื่องหมายราชบัณฑิตแก่ราชบัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และเข็มเครื่องหมายภาคีสมาชิกแก่ภาคีสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และในเวลา ๑๐.๐๐ น. จัดพิธีสงฆ์พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
IMG_6989

IMG_7000

IMG_7007

IMG_7009

IMG_7019

IMG_7029

IMG_7032

IMG_7079

IMG_7085

IMG_7097

IMG_7118

IMG_7133

IMG_7137

IMG_7139

IMG_7142

IMG_7147

IMG_7157

IMG_7195

IMG_7208

อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า? (ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร)

อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า?

โดยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า?

ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ (ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร)

ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ

โดยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ

หัวข้อคัดสรรของพฤติกรรมการช่วยเหลือและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ)

หัวข้อคัดสรรของพฤติกรรมการช่วยเหลือและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
(Selected topics of helping behavior and prosocial behavior)

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อคัดสรรของพฤติกรรมการช่วยเหลือและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

การอบรม “การใช้งานระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๒ นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม “การใช้งานระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดยมีคณะผู้จัดทำระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคให้การอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรมคือเพื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลงานประชุมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สามารถนำความรู้ไปใช้จัดการและจัดเก็บข้อมูลงานประชุมในความรับผิดชอบของตน ซึ่งทำให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาสามารถจัดการข้อมูลงานวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลงานวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไป
IMG_6353

IMG_6361

IMG_6366

IMG_6368

IMG_6373

IMG_6375

IMG_6376

IMG_6382

IMG_6392

IMG_6396