เชิญร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยสำนักศิลปกรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ โครงการราชบัณฑิตสัญจร ๒๕๖๒ พร้อมกำหนดการ จ.ชลบุรี
และกรุณาตอบกลับภายในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง และนางสาวศยามล แสงมณี โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๕, ๒๐๔๕

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nrct.go.th/

bn-regist-tre2019

การให้บริการขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน (ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร)

การให้บริการขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน

ศ. ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร

ราชบัณฑิต

ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

วันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การให้บริการขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน