การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง

_1040743 _1040687_1040707

เมื่อวันศุกร์ที่  ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องเวียงผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมบ้านขามแดง วัดปงยางคก วัดพระธาตุดอนเต้า วัดปงสนุก วัดไหล่หินหลวง และวัดพระธาตุลำปางหลวง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

_1040515 _1040540 _1040549 _1040616 _1040667 _1040676 _1040689 _1040692 _1040699 _1040892 _1040918 _1040954 _1040991 _1050005 _1050044

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านตามเรื่องเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม ๑ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการถ่ายถอดเสียงการประกวดออกอากาศในรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.radio.ku.ac.th

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก)