ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมและทดลองใช้ “พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมและทดลองใช้ “พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำขึ้นโดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ของคนพิการทางการได้ยินและประโยชน์ในด้านการนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน นำเสนอและแสดงผลแบบสื่อประสม (multimedia) มีองค์ประกอบหลักคือ (๑) รูปภาพ (๒) อักษรไทย (๓) ภาษามือไทย และ (๔) เสียงประกอบ เนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์ ลักษณนามทั้งแบบแสดงท่ามือแต่ละแบบ ตัวอย่างประโยค ๔ แบบ ได้แก่ ประโยคบอกเล่า, ประโยคคำถาม-คำตอบที่ ๑, ประโยคคำถาม-คำตอบที่ ๒ และประโยคคำสั่ง/ขอร้อง/ชักชวน/อื่น ๆ

พจนานุกรมภาษามือไทยนี้เป็นประโยชน์แก่คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางการเห็น ล่ามภาษามือ ครูที่สอนในโรงเรียนโสตศึกษา/โรงเรียนที่มีคนพิการทางการได้ยินเรียนร่วม ครอบครัวของคนพิการทางการได้ยิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการได้ยิน และผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมและทดลองใช้้ที่เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th เข้าไปที่ พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา และทดลองใช้ตามขั้นตอนได้
1537865558888

1537865658570

1537865681039

1537865696603

FireShot Capture 1 - พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิต

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์)

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
ภาคีสมาชิก
ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายสังคม
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ครอบครัวไทยภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการฝึกอบรม เรื่อง “ครอบครัวไทยภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
IMG_0008

IMG_0065

IMG_0069

IMG_0161

IMG_0163

IMG_9809

IMG_9813

IMG_9832

IMG_9840

IMG_9849

IMG_9855

IMG_9868

IMG_9882

IMG_9885

IMG_9887

IMG_9917

IMG_9931

IMG_9944

IMG_9967

IMG_9980

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ถึงแก่อนิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ถึงแก่อนิจกรรม

ดร-ชัยอนันต์-อนิจกรรม

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคกลาง

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๒ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคกลาง เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้เสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาและนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป
3 2 1 4 5 6 IMG_5060 IMG_5030 IMG_5027 IMG_5025 7 IMG_5129 IMG_5154 IMG_5157 IMG_5200 IMG_5201
การอบรมฯ วันแรก มีการบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และมีบรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ส่วนวันที่สอง มีการบรรยายเรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม บรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รศ. ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ทั้งนี้ มีครูอาจารย์ภาษาไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ขอเชิญรับชมรายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ขอเชิญรับชมรายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต ออกอากาศทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๑๖.๕๕-๑๗.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

IMG_0256 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0255