สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ครั้งที่ ๑ ภาคอีสาน ณ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต หนองคาย และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดหนองคาย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ทั้งนี้ ศ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปรัชญาพระราชา (King’s Philosophy)

109987 109989 109990 110009