ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย (ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล)

ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ

ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชานิติศาสตร์

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สุโขทัยศึกษาและล้านนาศึกษา

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สุโขทัยศึกษาและล้านนาศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ ๑๓๐ คน ประกอบด้วยราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ ข้าราชการ นักวิชาการ และสื่อมวลชน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสุโขทัยศึกษาและล้านนาศึกษา และศึกษาความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อีกประการหนึ่งเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวงวิชาการประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรม ในคราวที่มีอายุครบ ๙๙ ปี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่านสรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สุโขทัยศึกษาและล้านนาศึกษา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องอุบลฉัตร โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ ณ ๑. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ๒. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ ๓. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค  (๒๗-๒๙ เม.ย. ๖๑)

IMG_4895 IMG_4913 IMG_4923 IMG_4980 IMG_4988 IMG_5023 IMG_5027 IMG_5142 IMG_5143 IMG_5151 IMG_5163 IMG_5209 IMG_5269 IMG_5301 IMG_5379