สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ครั้งที่ ๑ ภาคอีสาน ณ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต หนองคาย และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดหนองคาย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ทั้งนี้ ศ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปรัชญาพระราชา (King’s Philosophy)

109987 109989 109990 110009

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้ดำเนินการคัดเลือกรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องดำเนินการดังนี้

๑. ฝึกอ่านเนื้อหาทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง (ไม่ต้องอ่านเป็นทำนองเสนาะ) ตามแบบอ่าน ชุดที่ ๑ ถึงชุดที่ ๓ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๒. เข้าประกวดรอบสุดท้ายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  หลานหลวง กรุงเทพฯ  เมื่อลงทะเบียนแล้วคณะกรรมการจะจัดให้มีการจับฉลากเพื่อเรียงลำดับผู้เข้าแข่งขัน ผู้ที่มาลงทะเบียนไม่ทันคณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจจัดลำดับให้เข้าแข่งขันต่อจากผู้ที่จับฉลาก เว้นแต่ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดได้อ่านแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว

๓. นักเรียนจะต้องอ่านแบบอ่านชุดใดชุดหนึ่งตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาส่งไปให้ ต่อหน้าคณะกรรมการ  ทั้งนี้ นักเรียนจะได้อ่านชุดใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะได้กำหนดในวันแข่งขัน

๔. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ต้องมารับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ณ งานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กำหนดการ การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรอบสุดท้าย

แบบอ่านชุดที่ ๑-๓