ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านตามเรื่องเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม ๑ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการถ่ายถอดเสียงการประกวดออกอากาศในรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.radio.ku.ac.th

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก)