คณะผุู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอพร ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๑

IMG_9838 IMG_9839 IMG_9860

วันนี้ (๔ ม.ค. ๖๑) เวลา ๙.๓๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผุู้อำนวยการกองศิลปกรรม และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปเข้าพบขอพร ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

226984 226989

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง ภายในพระบรมมหาราชวัง นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐาน โดยบันทึกวีดิทัศน์การอ่านออกเสียงบทความจากหนังสือ “กวีวัจน์ทัศนา ฉบับราชบัณฑิตยสภา” ตามแบบอ่านที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง (ไม่ต้องอ่านเป็นทำนองเสนาะ) ลงแผ่นดีวีดี จำนวน ๒ แผ่น ส่งพร้อมใบสมัครไปที่ โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดการประกวด แบบอ่าน และใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนที่อยู่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น โดยบันทึกวีดิทัศน์การเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านของนักเรียนลงแผ่นดีวีดี จำนวน ๒ แผ่น ส่งพร้อมใบสมัครไปที่ โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดการประกวดและใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)