อาจารย์ พร้อมด้วยพระนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้ศึกษาการแปลและล่าม สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มาศึกษาดูงานที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาต้อนรับ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล พร้อมพระนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้ศึกษาการแปลและล่าม สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มาศึกษาดูงานที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวต้อนรับ จากนั้น นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เกี่ยวกับงานกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยและงานกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา ณ หอประวัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

S__4997257IMG_1934 IMG_1940

IMG_1955 IMG_1961 IMG_1969

IMG_1970 IMG_1974 IMG_1976

แจกหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ แก่สถานศึกษาภาครัฐ

IMG_6280 IMG_6283

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ผลิตหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้  ฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งใช้คู่กับปากกาอัจฉริยะพูดได้ เพื่อประโยชน์ในโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และเพื่อเป็นคู่มือให้นักเรียนไว้ค้นคว้าเป็นความรู้ประกอบการเรียน รวมทั้งให้นักเรียนได้ฟังการออกเสียงคำศัพท์จากเจ้าของภาษาต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้การออกเสียงคำที่ถูกต้องในภาษานั้น ๆ

ในการนี้  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีหนังสือถึงสถานศึกษาแจ้งให้มารับหนังสือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสถานศึกษาบางแห่งที่มารับหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ยังไม่มารับหนังสือ  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอแจ้งสถานศึกษาที่ยังไม่มารับหนังสือภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ  ให้มารับหนังสือได้  โดยนำสำเนาหนังสือแจ้งและใบตอบรับ ติดต่อขอรับได้ที่ นายเศกสรร ศึกษาการณ์ หรือ นางสาวรุจิเรข กิมประพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอความร่วมมือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้โปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดของท่านที่ยังไม่ได้มารับหนังสือดังกล่าวอีกทางด้วย จักขอบคุณยิ่ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

IMG_1591

นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค ชุดไทยร่วมสมัย เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

IMG_1589  IMG_1601 IMG_1611

รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จำนวน ๒ อัตรา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับโอนดังนี้
๑. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฝ่ายคลัง จำนวน ๑ อัตรา

หนังสือรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จำนวน ๒ อัตรา

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ (รอบแรก) เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านตามเรื่องเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการถ่ายถอดเสียงการประกวดออกอากาศในรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.radio.ku.ac.th

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ (รอบแรก)

กำหนดการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเสริมความรู้ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้   เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ในงานมีการบรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รศ. ดร.ศานติ  ภักดีคำ, เรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา, เรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา และเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต  ทั้งนี้การอบรมฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูภาษาไทยในภาคใต้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน

IMG_4604 IMG_4611 IMG_4615

IMG_4620 IMG_4633 IMG_4644

IMG_4646 IMG_4655 IMG_4668

IMG_4669 IMG_4671 IMG_4688

IMG_4695 IMG_474720180301_130447