การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในศาสตร์พระราชา และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของวัยรุ่นในครอบครัวไทยปัจจุบัน ในการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐  

IMG_9018IMG_9011

IMG_9013 IMG_9014

คณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

01 02