รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะงานของราชบัณฑิตยสภา

IMG_9746 IMG_9749 IMG_9758

วันนี้ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของราชบัณฑิตแห่งราชบัณฑิตยสภา ในประเด็นต่าง ๆ ที่จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองด้วยองค์ความรู้แห่งปราชญ์ในหลากหลายสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยุติแห่งองค์ความรู้ทางวิชาการของสังคมและของประเทศ  โดยมี ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา  นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และคณะราชบัณฑิต  พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้การต้อนรับ

IMG_9621 IMG_9628 IMG_9646

IMG_9649 IMG_9650 IMG_9651

IMG_9653 IMG_9660 IMG_9684

IMG_9693 IMG_9697 IMG_9703

IMG_9706 IMG_9708 IMG_9711

IMG_9714 IMG_9715 IMG_9717

IMG_9723 IMG_9733 IMG_9762

IMG_9765 IMG_9776 IMG_9778

IMG_9782 IMG_9752 IMG_9756

 

โครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

IMG_9587 IMG_9513 IMG_9518

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ประธานเปิดประชุมโครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ในงานฯ ภาคเช้า มีการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก คุณพร้อมรับมือหรือไม่ โดย นายสัญญา  บัณฑิตลักษณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และภาคบ่าย มีการบรรยายเรื่อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา : ปัญหาและการแก้ไข โดย นายกฤษฎา  บุณยสมิต อธิบดีวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

IMG_9505 IMG_9507 IMG_9509

IMG_9510 IMG_9533 IMG_9612

การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่อง นาฏกรรมญี่ปุ่น Noh โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต และ ๒. เรื่อง ศิลปะจากแดนประหาร โดย ศ.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ  ราชบัณฑิต

IMG_0656 IMG_0657 IMG_0659 IMG_0661 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0665 IMG_0666