สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

IMG_8827IMG_8816 IMG_8820

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ทั้งนี้มี นายนิพนธ์ ทรายเพชร อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

IMG_8834 IMG_8843  IMG_8856

IMG_8870 IMG_8874 IMG_8878

IMG_8884 IMG_8890 IMG_8911

IMG_8915 IMG_8924 IMG_8934

IMG_8938 IMG_8965IMG_8819

การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๙ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กองศิลปกรรม มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมด้วยกัน ๒ เรื่อง คือ ผศ. ดร.เลิศศิริร์  บวรกิตติ ภาคีสมาชิก  บรรยายเรื่อง “ศิลปกรรมเปิดใจเพื่อพัฒนาเด็ก”  และ  รศ. ดร.ศานติ  ภักดีคำ  ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง “โปรลึงเมียะฮ์เอย วรรณคดีเอกของเขมร พระราชนิพนธ์สมเด็จพระศรีธรรมราชา พระราชสมภาร”

IMG_8789IMG_8786 IMG_8790

IMG_8792 IMG_8793 IMG_8794

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมด้วยกัน ๓ เรื่อง คือ ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุดา  เกียรติกำจรวงศ์   ราชบัณฑิต บรรยายเรื่อง “การพิมพ์อาหารด้วยวิธี ๓ มิติสำหรับคนกลืนยาก : กรณีศึกษาเรื่องวิทยากระแส”  ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.นิภา  จรูญเวสม์  ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง “ฆาตกรเงียบ” และ ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ  ราชบัณฑิต บรรยายเรื่อง “วัคซีนป้องกันมะเร็ง”

ประชุมสำนักวิท 18ตค_๑๗๑๐๑๙_0013

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

IMG_8730 IMG_8731 IMG_8735

วันนี้ (๑๘ ต.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชมชั้น ๕  มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ โดยมีภาคีสมาชิกของสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง บรรยายผลงานทางวิชาการ ๒ เรื่อง คือ  ศ. ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง การควบคุมการค้าและการแพร่ขยายอาวุธโดยองค์การสหประชาชาติ และ ศ. ดร.จิรโชค  วีระสย ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง ว่าด้วยทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalism) ในสังคมวิทยา

ราชบัณฑิตยสภาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ภารกิจงานสำคัญของราชบัณฑิตยสภาและประเด็นการใช้ราชาศัพท์

วันนี้ (๑๘ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์  นายกราชบัณฑิตยสภา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และงานสำคัญของราชบัณฑิตยสภา โดยมี นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  เลขานุการกรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมตอบคำถามและให้ข้อมูลประเด็นการใช้ราชาศัพท์ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการให้สัมภาษณ์ได้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้

IMG_8759 IMG_8764 IMG_8771

IMG_8778 IMG_8781 IMG_8784

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

IMG_8755IMG_8753

วันนี้ (๙ ต.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

IMG_8748  IMG_8750 IMG_8751

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

IMG_0309IMG_0324

นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกันร้องเพลงชาติเนื่องในกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ โถง ชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_0334  IMG_0360 IMG_0364

IMG_0369 IMG_0396 IMG_0402