นายกราชบัณฑิตยสภา ร่วมงาน “Day of German Unity”

ดร.โสภา ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา ร่วมงาน “Day of German Unity” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

40920

คณะผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ดร.โสภา ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา และคณะผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมคารวะนายจิลส์  การาชง (H.E. Mr. Gilles  Garachon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

IMG_9965 IMG_9970 IMG_9938

IMG_9906 IMG_9975 IMG_9920

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

วันนี้ (๔ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ โดยการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. เรื่อง “การพัฒนาเครื่องยนต์ RR กับกรณีศึกษาของไทย”  ผู้บรรยายคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๒. เรื่อง “ระบบการจัดการภาคไทยและการแบ่งปันทรัพยากร”  ผู้บรรยายคือ ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ . เรื่อง “แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”  ผู้บรรยายคือ ดร.ภาสกร ประถมบุตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

IMG_8741 IMG_8743

IMG_8745 IMG_8744

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

วันนี้ (๔ ต.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ กองธรรมศาสตร์และการเมือง มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐โดยการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ๑ เรื่อง คือเรื่อง “เสริมพลังเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน”  ผู้บรรยายคือ รศ. ดร.ชาย  โพธิสิตา  ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

IMG_8725 IMG_8726 IMG_8732

IMG_8734 IMG_8736 IMG_8739

การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

วันนี้ (๓ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ โดยในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก คือเรื่อง “การสื่อสารความนัยในวรรณคดีไทย” โดย รศ.โชษิตา  มณีใส  ภาคีสมาชิก ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง และเรื่อง “วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่บันทึกพระราชพิธีพระบรมศพ” โดย ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง

96760 96761 96766

96767 9676996765

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

IMG_9718 IMG_9789 IMG_9825

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง หัวหน้าศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นำคณะทำงานศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ณ บ้านตอไม้รีสอร์ท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาดูงานการพัฒนาบทบาทสตรี ณ กลุ่มผ้าทอบ้านหนองลิง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบรี และกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

IMG_9505 IMG_9558  IMG_9594

IMG_9613 IMG_9622 IMG_9684

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

DSC00151IMG_9261 IMG_9219

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และนางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

DSC00061 IMG_9259 IMG_9315

IMG_9328 IMG_9334 IMG_9402

IMG_9421 IMG_9438 IMG_9441

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา  ขึ้น  ณ  โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช รีสอร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  โดยมีคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้แทนของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา  ในแต่ละภาค และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกันประชุม

IMG_9106 IMG_9110 IMG_9139

IMG_9122IMG_9126 IMG_9130

 

IMG_9137 IMG_9145 IMG_9147

IMG_9155 IMG_9173 IMG_9182

IMG_9202 IMG_9210

การประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

1 32

วันนี้ (๑๓ ก.ย. ๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้มีการประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานที่ประชุม มีอุปนายกราชบัณฑิตยสภา ทั้ง ๒ คน ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีการพิจารณางานตามวาระสำคัญต่าง ๆ แล้ว ที่ประชุมยังได้ลงคะแนนคัดเลือกราชบัณฑิตที่ได้รับการเสนอชื่อจาก ๓ สำนัก ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ด้าน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และการจะประชุมได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความจำเป็นในการทบทวนหลักคิดธุรกิจของไทย ‘ก่อนที่จะสายเกินแก้’” โดย ศ. ดร.ผลิน ภู่เจริญ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นผู้บรรยาย ในเวลา ๑๒.๓๐ น.

4 5 6

7 8 9

IMG_9094 IMG_9100 IMG_9101