รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกับราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

88

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกับราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นายกราชบัณฑิตยสภา  อุปนายกราชบัณฑิตยสภา เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ประธานสำนักทั้ง ๓ สำนัก และผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือว่าราชบัณฑิตยสภาจะตอบโจทย์ในประเด็นและโอกาสสำคัญของสังคมอย่างไร จะปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อนำภูมิปัญญาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างไร  โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ มี ศ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกับราชบัณฑิตยสภา

8 9 10

11 12

และหลังจากนั้น ในเวลา ๑๑.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ด้วย

13 14 15

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง

2

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

14 3

7 56

การประชุมวิชาการเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย”

1 6 7

นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย”  พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาล : รากฐานของสังคมสู่ Thailand 4.0”   ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา  สำนักราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดปทุมธานี  นอกจากนี้ ในการประชุมมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย  และมีการประชุมกลุ่มย่อยและนำเสนอผลงานวิชาการ  ๖ กลุ่มย่อยเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมาภิบาลในด้านต่าง ๆ ด้วย

2 4 5

8 9 10

11 12 13

การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

IMG_7893 IMG_7922 IMG_7883

IMG_7973 IMG_7982 IMG_7991

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมบรรยายเรื่อง นโยบายทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ รีเจ้นท์บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้ร่วมประชุมฯ ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วย

IMG_7928IMG_7891 IMG_7901

IMG_7899 IMG_7905 IMG_8033

IMG_8039 IMG_8043 IMG_8049

และวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้ร่วมประชุมฯ ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วย

IMG_8124 IMG_8128 IMG_8130 IMG_8131 IMG_8140 IMG_8144 IMG_8145 IMG_8164

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ

ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

บริจาคจตุปัจจัยimg050

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการทางเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจก่อนวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้รับหนังสือ “กวีวัจน์ทัศนา ฉบับราชบัณฑิตยสภา” เป็นที่ระลึก (จัดส่งภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา : www.royin.go.th

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี่

หนังสือ “กวีวัจน์ทัศนา ฉบับราชบัณฑิตยสภา” จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหนังสือที่รวบรวมวรรคทองจากวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและคำอธิบาย

20799435_1582836688441087_5641980754125671267_n

 

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในศาสตร์พระราชา และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของวัยรุ่นในครอบครัวไทยปัจจุบัน ในการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐  

IMG_9018IMG_9011

IMG_9013 IMG_9014