กิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวดและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓
โดยขอให้ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่องมีความยาวประมาณ ๕ นาที ที่ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม
ซึ่งโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
โดยมีกำหนดการส่งใบสมัครและผลงานภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.eto.ku.ac.th/royin
หรือส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/tnCCrYknYErWzr2Q8
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๕๒ ๗๗๖๘, ๐๘ ๒๙๑๖ ๐๗๕๖ และ ๐๙ ๔๙๒๕ ๙๒๕๕

ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกินของเล่นของใช้

๕ อันดับ หนังสือขายดี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

Print

๕ อันดับ หนังสือขายดี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

อันดับ ๑ ราชาศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาววชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อันดับ ๒ พจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

อันดับ ๓ พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา

อันดับ ๔ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา

อันดับ ๕ พจนานุกรมโบราณศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันนี้ (๒ มิ.ย. ๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1 IMG_7496 IMG_7506 IMG_7523 IMG_7540 IMG_7545 IMG_7563 IMG_7569 IMG_7574 IMG_7580 IMG_7585 IMG_7589 IMG_7595 IMG_7607 IMG_7609 IMG_7624 IMG_7653 IMG_7655 IMG_7662

 

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้สำนักงานราชบัณฑิต สู้ภัยโควิด-๑๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม  ๔๐๓  ชั้น  ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดร.ดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  ในโอกาสที่เดินทางมามอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน  ๓,๕๐๐  ชิ้น ให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ในการนี้ ศ. ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร ได้มอบเงินให้แก่สภาสตรีฯ เพื่อสนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า

1 2 4 5 6 7 8 9 10

การใช้รูปวรรณยุกต์เอกในคำ แซ่บ กับ แซ่ด

การใช้รูปวรรณยุกต์เอกในคำ แซ่บ กับ แซ่ด
นิตยา กาญจนะวรรณ
ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย
สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา

การใช้รูปวรรณยุกต์เอกในคำ แซ่บ กับ แซ่ด