การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๔ ก.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายผลงานทางวิชาการโดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก รวม ๓ คน ได้แก่ ๑. รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย บรรยายเรื่อง “เรื่องของ ร”  ๒. ศ. ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันออก (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) บรรยายเรื่อง “ความเหมือนในความต่างของภาษาในภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  และ ๓. นายวินัย  ภู่ระหงษ์  ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง บรรยายเรื่อง มหากาพย์มหาภารตะ : อันเนื่องมาแต่มิติในนิพนธ์ยวนพ่าย”  

IMG_7945IMG_7948 IMG_7946

การฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง “ชีวิตและงานเพื่อชาติบ้านเมือง”

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๖๐) เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “ชีวิตและงานเพื่อชาติบ้านเมือง” เพื่อเป็นข้อคิดและเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่ข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้มุ่งมั่นปฏิบัติงานราชการที่ดีและเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IMG_7895 IMG_7897 IMG_7898 IMG_7903 IMG_7923 IMG_7924

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

สำนักวิทยาศาสตร์จัดประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ มีการบรรยายวิชาการ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การศึกษา : ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหา” โดย ศ. ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต เรื่อง “พืชดัดแปลงพันธุกรรม : ประเทศไทยจะไปทางไหน” โดย ศ. ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ ภาคีสมาชิก และ เรื่อง “ระบบอุปถัมภ์” โดย ศ. ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ

สำนักวิท

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๑ มิ.ย. ๖๐) ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุดบรรทัด  ภาคีสมาชิก บรรยายวิชาการเรื่อง วิถีแห่งพลเมืองเน็ต ต่อที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กองธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_7717 IMG_7718IMG_7721 IMG_7723

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ภายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาข้อราชการที่เป็นวาระจำเป็นเร่งด่วน

IMG_7878IMG_7876 IMG_7879 IMG_7880 IMG_7881

การประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานณ ห้องประชุมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ชั้น ๓ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรงเทพฯ โดยก่อนประชุมฯ ในเวลา ๑๒.๓๐ น. มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพทางวรรณศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม1-1 2 3IMG_7711 4 IMG_7677 IMG_7679 IMG_7682 IMG_7692 IMG_7698 IMG_7703

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน

IMG_2872 IMG_2906 IMG_2962

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยสหวิทยาการสำหรับเครือข่ายทั่วประเทศ และเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จและพืนที่ที่ประสบปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน

IMG_2989 IMG_3043 IMG_3103 IMG_3226 IMG_3304 IMG_3333 IMG_3352 IMG_3420 IMG_3458 IMG_2860IMG_3507 IMG_3670 IMG_2862IMG_2838IMG_3684