สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดย ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์  นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปร่วมพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

15681 156841568315682

IMG_5347 IMG_5348 IMG_5350 IMG_5354 IMG_5355 IMG_5357

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้พิจารณาคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ และจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นแล้ว มีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่ม ๓ ภาคอีสาน และได้ดำเนินการคัดเลือกรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนตามประเด็นเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๔-๕ โรงแรมอะวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้ายทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannasin50@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

กำหนดการ

แบบตอบรับ