คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ท้องถิ่น เข้าประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ฉบับราชบัณฑิตยสภาต่อไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมถ่ายภาพและเก็บข้อมูล ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมถ่ายภาพและเก็บข้อมูล ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี วัดสุปัฏนาราม วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) กลุ่มทอผ้าและฟ้อนกลองตุ้มบ้านหนองบ่อ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน

1 2 3 4 5 6 7

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันนี้ (๗ มิ.ย. ๖๐) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค บรรยายวิชาการเรื่อง ละติจูดและลองจิจูดในวิชาภูมิศาสตร์ (Latitute and Longitude in Geography) ต่อที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กองธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_7865 IMG_7866 IMG_7873 IMG_7874

คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาโปรตุเกส) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปประชุมนอกสถานที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาโปรตุเกส

IMG_7699

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ รองประธานกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาโปรตุเกส) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นำคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาโปรตุเกส) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปประชุมนอกสถานที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย ถนนบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาโปรตุเกสที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายฟรานซิสกู วาช ปาตตู เอกอัครราชทูตโปรตุเกส นายจิลแบร์โต ฟอนแซกะ-กีมาไรส เด โมวร่า เอกอัครราชทูตบราซิล นายจูวากิง อามารัล เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต และกรรมการวิชาการ เข้าร่วมประชุมด้วย

IMG_7712 IMG_7734 IMG_7735 IMG_7743 IMG_7746 IMG_7748 IMG_7749 IMG_7773 IMG_7782 IMG_7802 IMG_7842

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี เข้าประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภารับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี เข้าประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” โดยมีรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและไฟล์วีดิทัศน์การอ่านของนักเรียนไปที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภายในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

 

การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันนี้ (๒ พ.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ของรอบเดือนพฤษภาคม เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ และเพื่อให้ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกได้บรรยายผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าต่อที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ มีการบรรยายผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ เรื่อง คือ เรื่อง “การแปลเรื่อง The King and the Squire” โดย รศ.มาลิทัต  พรหมทัตตเวที ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาการแปลและการล่าม และเรื่อง “วิธีการตีขิม” โดย นายชนก  สาคริก ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม

IMG_7651 IMG_7652 IMG_7653 IMG_7654 IMG_7655 IMG_7656 IMG_7657 IMG_7658

เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

วันนี้ (๒๖ เม.ย. ๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา นำคณะซึ่งประกอบด้วย ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต ศ. ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต และ ดร.ชลธิชา สุดมุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างราชบัณฑิตยสภากับบัณฑิตยสภา สาขาวิทยาศาตร์และวรรณคดี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

IMG_7621 IMG_7622 IMG_7623 IMG_7624 IMG_7625 IMG_7626 IMG_7627 IMG_7628 IMG_7629 IMG_7630 IMG_7631 IMG_7632 IMG_7633 IMG_7634 IMG_7635 IMG_7636 IMG_7637 IMG_7638   IMG_7641 IMG_7642   IMG_7646