การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๐ มี.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ และพิจารณาข้อราชการเร่งด่วน โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

IMG_7085 IMG_7086 IMG_7087 IMG_7088 IMG_7089 IMG_7090 IMG_7091 IMG_7092

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓-วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้ จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓-วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง
เรียงลำดับตามตัวอักษรของรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ดูรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้ ที่นี่

การประชุมสำนักธรรมสาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๕ มี.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้มีการประชุมสำนักธรรมสาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อบรรยายเสนอผลงานค้นคว้าและวิจัยของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกต่อที่ประชุมสำนัก สำหรับการบรรยายผลงานวิชาการในการประชุมครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศเวียดนาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ธนิตกุล ภาคีสมาชิก และพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ของสำนักด้วย

IMG_7076 IMG_7077 IMG_7079

IMG_7081 IMG_7082IMG_7080

คณะพระนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทัศนศึกษา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ ชั้น ๔ ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ต้อนรับคณะพระนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาทัศนศึกษา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง ข้อมูลองค์กรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม, บรรยายเรื่อง นโยบายภาษาแห่งชาติ โดยนางสาวชลธิชา สุดมุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ และบรรยายเรื่อง โครงการรู้ รัก ภาษาไทย โดยนายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ กองศิลปกรรม

IMG_6477 IMG_6490 IMG_6533

IMG_6502  IMG_6546 IMG_6553

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน

IMG_6395 IMG_6423 IMG_6428IMG_6406

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น ๑ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

คณะนักแปลจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

17264517_1413671035357654_9079253340916025328_n 17201105_1413671435357614_1111489531014435033_n 17103465_1413671492024275_5819449768850857476_n

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้ร่วมต้อนรับคณะนักแปลจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาทัศนศึกษา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง ข้อมูลองค์กรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม, บรรยายเรื่อง นโยบายภาษาแห่งชาติ โดยนางสาวชลธิชา สุดมุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ และบรรยายเรื่อง โครงการรู้ รัก ภาษาไทย โดยนายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ กองศิลปกรรม

17155519_1413671318690959_5889889934366346770_n 17191426_1413670808691010_7136122577329984498_n 17264548_1413671198690971_6421146228732386912_n

17191214_1413671365357621_2000532749148601432_n 17190916_1413670805357677_3146260514773068816_n 17202916_1413670802024344_2752897094550310266_n