การประชุมหารือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดของการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

IMG_6779 IMG_6784 IMG_6788IMG_6780IMG_6783IMG_6782IMG_6787

วันนี้ (๓ มี.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมหารือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดของการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่และแนวทางดำเนินการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามพระบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอาจมีประเด็นที่ส่งผลต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย “การจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษาไทย กระทรวงศึกษา”

๒. (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ

๓. แนวโน้มนโยบายและมาตรฐานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของชาติที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ ในการแบ่งมอบภารกิจให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาตร์ต่าง ๆ

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบแรก)

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบแรก)

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าประกวดพูดเรื่องเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่นรอบสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันนี้ (๑ มี.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้มีการประชุมสำนักธรรมสาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อบรรยายเสนอผลงานค้นคว้าและวิจัยของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกต่อที่ประชุมสำนัก และพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ สำหรับการบรรยายผลงานวิชาการครั้งนี้ บรรยายเรื่อง ทฤษฎีการเมืองใหม่ภายใต้สภาวะใหม่และการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ของ ฯพณฯ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดย นายสงวน  ลิ่วมโนมนต์ ภาคีสมาชิก   นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีพิจารณาเลือกประธาน และเลขานุการสำนักฯ ใหม่แทนประธาน และเลขานุการสำนักฯ ที่จะดำรงตำแหน่งครบตามวาระด้วย

 

IMG_6571 IMG_6569 IMG_6565

IMG_6552 IMG_6550 IMG_6549

 

 

บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย

IMG_6083 IMG_6086 IMG_6090

วันนี้ (๑๕ ก.พ. ๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประวัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ พิธีกรรายการเดินหน้าประเทศไทย สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทึ่มีต่อประเทศชาติและประชาชน การสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเข้าถึงผลงานการเสริมสร้างความรู้ในการใช้ภาษาไทยให้แก่ประชาชน

IMG_6098 IMG_6097IMG_6107