บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

61063

วันนี้ (๑๕ ก.พ. ๖๐) เวลา ๙.๐๐ น. ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

5649257350936

 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ในการนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความเมตตาจากพระภิกษุและได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการท้องถิ่น รวมถึงศิลปินและปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นภาคเหนือที่ใช้ในจังหวัดน่านและแพร่สำหรับประกอบการจัดทำพจนานุกรมต่อไป

IMG_2573 IMG_2606 IMG_2612
IMG_2624 IMG_2634 IMG_2658
IMG_2661 IMG_2695 IMG_2717
IMG_2726 IMG_2774 IMG_2822
IMG_2831 IMG_2838

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ เดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group)

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ เดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ
โดยในวันแรกได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน หออัตลักษณ์นครน่าน และได้ประชุมร่วมกับ นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน นายสง่า อินยา และ ดร.คันธชาติ ต๊ะศักดิ์ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๒ วิทยาลัยชุมชนน่าน เกี่ยวกับความร่วมมือการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ

IMG_2280 IMG_2296 IMG_2350
IMG_2356 IMG_2357 IMG_2363
IMG_2375 IMG_2377 IMG_2386

การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๗ ก.พ. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายเสนอผลงานค้นคว้าและวิจัยของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกต่อที่ประชุมสำนัก ๒ เรื่อง คือ เรื่อง ศึกษาวรรณกรรมเรื่องรามายณะผ่านรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๑ โดย ศ.ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต และเรื่อง การใช้สีในงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ ๙ โดย ศ.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ ราชบัณฑิต

IMG_6074IMG_6071 IMG_6077 IMG_6078

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับเกียรติบัตรการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับสูงมาก

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสูงมาก (คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป) โดยยึดมั่นนำหลักการมีคุณธรรมและความโปร่งใสมาปฏิบัติและพัฒนางาน เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สแกน