ประกาศเลื่อนการจัดงานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019: C-19) ในประเทศไทย  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเลื่อนการจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งเดิมกำหนดจัดใน“วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓” ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลายลงและอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะจัดงานได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป