สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดย ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์  นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปร่วมพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

15681 156841568315682

IMG_5347 IMG_5348 IMG_5350 IMG_5354 IMG_5355 IMG_5357

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้พิจารณาคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ และจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นแล้ว มีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่ม ๓ ภาคอีสาน และได้ดำเนินการคัดเลือกรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนตามประเด็นเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๔-๕ โรงแรมอะวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้ายทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannasin50@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

กำหนดการ

แบบตอบรับ

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ด้านศิลปะและวรรณกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ด้านศิลปะและวรรณกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมปาฐกถานำ เรื่อง “ศิลปกรรมกับการทำนุบำรุงบ้านเมือง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ในงานช่วงเช้ามีการอภิปรายเรื่อง “วินิจวรรณศิลป์” วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง  นิมมานเหมินท์ ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา  เรืองรักษณ์ลิขิต และรองศาสตราจารย์โชษิตา  มณีใส ช่วงบ่ายอภิปรายเรื่อง “วิวิธศิลป์ทัศนา” วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์เดชา  บุญค้ำ ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ นายสนั่น  รัตนะ และ ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล  เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายทั้ง ๒ เรื่อง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15