สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก, กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖)
จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก, กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘

ประกาศขยายเวลาพูดภาษาถิ่น

รายละเอียด

ใบสมัคร

คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (๒๓ พ.ย. ๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_9733 - Copy S__11517963IMG_9725

งานรวมพลังแห่งความภักดี

วันนี้ (๒๒ พ.ย. ๕๙) เวลา ๗.๕๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

IMG_4763IMG_4762IMG_4811 - Copy - CopyIMG_4744

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการรบัณฑิตยสภา นางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทยเลย และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ผานาง-ผาเกิ้ง ณ จังหวัดเลย

IMG_4250IMG_4288 IMG_4252 IMG_4253 IMG_4254 IMG_4255 IMG_4259 IMG_4261 IMG_4262 IMG_4267 IMG_4268 IMG_4270 IMG_4277 IMG_4279 IMG_4281 IMG_4294 IMG_4311 IMG_4321 IMG_4339 IMG_4341 IMG_4356 IMG_4364 IMG_4366 IMG_4369 IMG_4382 IMG_4401 IMG_4406 IMG_4411 IMG_4422 IMG_4464 IMG_4466 IMG_4507 IMG_4516 IMG_4517 IMG_4518 IMG_4530 IMG_4538

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

วันนี้ (๑๔ พ.ย. ๕๙)  เวลา ๙.๓๐ น.นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

IMG_4200 IMG_4201 IMG_4199IMG_4204  IMG_4208IMG_4198

 

โครงการอบรม “จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”

วันนี้ (๑๐ พ.ย. ๕๙) เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรม “จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชจริยวัตรในการทรงงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยมี ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีการบรรยายเรื่อง ”จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙พลตำรวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร เป็นผู้บรรยาย

IMG_4105IMG_4174 IMG_4151IMG_4114IMG_4119IMG_4112IMG_4120IMG_4156IMG_4183IMG_4128IMG_4148IMG_4168IMG_4189IMG_4190

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

รายละเอียดตามประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและเอกสารแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

อนึ่ง โรงเรียนที่มาร่วมการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จะได้รับหนังสือจากสำนักงาน
ราชบัณฑิตยสภาจำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. ภาษาไทย ภาษาสื่อ จำนวน ๑๐ เล่ม
๒. หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก จำนวน ๑ ชุด (๓ เล่ม)
๓. กวีวัจน์วรรณนา จำนวน ๑ เล่ม

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่มาร่วมการแข่งขันเผื่อเวลาการเดินทาง เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรโดยรอบสนามหลวง

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

IMG_4067IMG_3971IMG_3982

เมื่อวันศุุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลยพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_3921 IMG_4047    IMG_4040 IMG_4015 IMG_4004IMG_3989 IMG_3979IMG_4010