“บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย”

งานเสวนาทางวิชาการ “บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาในปี ๒๕๕๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวน ทาสีรั้ว และตกแต่งสถานที่ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
1

2

3

4

5

6

7

IMG_0693

IMG_0698

IMG_0701

IMG_0705

IMG_0786

การอบรมเรื่อง “การสร้างจิตพิชิตงาน”

วันนี้ (๑๓ พ.ค. ๕๙) เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการอบรมเรื่อง “การสร้างจิตพิชิตงาน” โดยจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “งานได้ผลคนเป็นสุข” มี พล.อ.ต. นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ เป็นวิทยากร

1

3

9

10

11

IMG_0582

IMG_0586

IMG_0591

IMG_0602

IMG_0604

IMG_0606

IMG_0609

IMG_0614

IMG_0617

IMG_0623

IMG_0625

IMG_0633

IMG_0641

IMG_0646

IMG_0647

IMG_0675

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ ๙๗ ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ ๙๗ ปีเต็ม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
สแกน (1)

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ๘๓ ปี

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และเลขานุการกรม ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ๘๓ ปี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
1

2

IMG_0545

IMG_0548

IMG_0556

IMG_0571

IMG_0579