แจกหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กแก่ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

IMG_5305 - Copy

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งพิมพ์ตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๕๕๗ รวมจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อแจกให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับหนังสือดังกล่าว ให้ทำหนังสือราชการติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าหนังสือจะหมด
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๙๐ ต่อ ๒๐๒๕

การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน”

IMG_1323

การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน” ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมประสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น ทั้งนี้ พระไพศาล วิสาโล ได้บรรยายเรื่อง หลักธรรมในการทำงาน และ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง การสร้างสุขสุดท้ายที่ปลายทาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีความสุข

IMG_1303

IMG_1244

IMG_1327

IMG_1276

IMG_1278

IMG_1333

งานแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ๑-๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (๒๓ มิ.ย. ๕๙)

IMG_5352

IMG_5383

IMG_5389

IMG_5392

IMG_5395

IMG_5403

การประชุมทางวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดP1170083

P1170098

P1170111

P1170129

P1170154

P1170198

P1170204

P1170228

P1170235

P1170263

P1170265 ณ ห้อง Executive ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ เปิดการประชุมฯ พร้อมปาฐกถานำเรื่อง “หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ” นอกจากนี้ยังมีอภิปรายเรื่อง “ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ” วิทยากร ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ, นางเพ็ญแข คุณาเจริญ, รศ. ดร.นันทนา รณเกียรติ และนางดอริส วิบุลศิลป์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคตะวันออก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และเครือข่ายสหวิทยาการฯ ภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคตะวันออก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการวิจัยแบบสหวิทยาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางราชการ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นลักษณะสหวิทยาการ โดยมีเครือข่ายสหวิทยาการฯ ภาคตะวันออกในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการเครือข่ายและงานวิจัยแบบสหวิทยาการฯ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมฯ

IMG_4922

IMG_4925

IMG_4930

IMG_4934

IMG_4936

IMG_4940

IMG_4943

IMG_4952

IMG_4953

IMG_4960

IMG_4969

IMG_5038

IMG_5041

IMG_5047

IMG_5050

IMG_5051

IMG_5059

IMG_5063

IMG_5067

IMG_5070

IMG_5073

IMG_5076

IMG_5079

IMG_5086