ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีความยินดีณ วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบองค์กฐินสามารถแจ้งความจำนงได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันและเวลาราชการ
    โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ ต่อ ๒๐๒๕
  • เช็ค, ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”
  • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

เลขที่บัญชี ๔๐๖-๓๔๑๗๖๔-๘ และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมใบบริจาคจตุปัจจัยมายัง โทรสาร  ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐-๑

 

ใบบริจาคจตุปัจจัย ใบบริจาคจตุปัจจัย

งานนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันนี้  เวลา ๙.๐๐ น. ณ โถงชัั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานราชบัณฑิตยสภา แสดงผลงานตามแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานมีกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน มีเกมชิงรางวัล และกิจกรรมเสริมรายได้เพื่อสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมนิทรรศการ เช่น กรมชลประทาน กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ งานฯ จัดระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ นี้

2 3 4 5 6 7 8 (1) 8 (2) 8 (3) 8 (4) 8 (5) 8 (6) 8 (7) 8 (8) 8 (9) 8 (10) 8 (11) 8 (12) 8 (13) 8 (14) 8 (15) 8 (16) 8 (17) 8

 

บันทึกเทปถวายพระพระเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธ์ุ นายกราชบัณฑิตยสภา นำราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพระเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 

1 (1) 1 (2)

เชิญร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมงานให้ลงทะเบียนโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ไปที่ wannasin50@hotmail.com

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจำกัดผู้เข้าร่วมงานเพียง ๒๕๐ คน เท่านั้น)
งานวันภาษาไทย กำหนดการ 1 กำหนดการ เสวนา