ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับสมัครบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา ซึ่งจะคัดเลือกจากประเภทและสาขาวิชาที่รับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

การอบรมเรื่อง “จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ”

IMG_2588
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรม “จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ” ขึ้น โดยมี ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ผุู้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย บรรยายพิเศษเรื่อง “ข้าราชการที่ดีควรมีจริยธรรมอย่างไร” และนายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
IMG_2591

IMG_2594

IMG_2595

IMG_2598

วัตถประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช่ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม และส่งเสริมพัฒนาให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม
IMG_2573

IMG_2576

IMG_2578

IMG_2579

IMG_2582

IMG_2600

IMG_2601

IMG_2608

IMG_2656

IMG_2661

IMG_2677

IMG_2681

IMG_2694

IMG_2708

IMG_2713

ผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

ผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทนักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงประกอบละครโทรทัศน์ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้พิจารณาผลมีดังนี้
นักแสดงนำชาย
นายพงศกร เมตตาริกานนท์ จากละครเรื่อง บางระจัน
นักแสดงนำหญิง
นางสาวฝนทิพย์ วัชรตระกูล จากละครเรื่อง เพื่อนแพง
นักแสดงประกอบชาย
นายสรพงศ์ ชาตรี จากละครเรื่อง เพลิงฉิมพลี
นักแสดงประกอบหญิง
นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิริกุล จากละครเรื่อง เพลิงฉิมพลี
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาย
นายเมทนี บุรณศิริ จากรายการ มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หญิง
นางสาวนารากร ติยายน จากรายการ จับต้นชนปลาย
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ และเยาวชนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ จะเข้ารับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะแจ้งวัน เวลาให้ทราบต่อไป

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
1

2

3

4

5

6

7

8

9