รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณดคีตะวันออก จำนวน ๑ อัตรา
และประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

     วันนี้ (๕ ก.พ. ๕๘) เวลา ๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน และ นายธีระพงศ์  นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย (MOU) ระหว่างราชบัณฑิตยสถานกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ท่ามกลางพยานทั้ง ๒ ฝ่าย บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนและครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  โดยราชบัณฑิตยสถานจะให้ความร่วมมือจัดหาแบบทดสอบวัดสอบความสามารถทางทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: MOU เตรียมพัฒนฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าว (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: พนักงานราชการ

รายงานโครงการศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศในทวีปเอเชีย

     ราชบัณฑิตยสถานได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศในทวีปเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศญี่ป่น โดยคณะผู้เดินทางได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อภาษาญี่ปุ่นและภาษาศาสตร์ (National Institute for Japanese Language and Linguistics : NINJAL) และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว (Tokyo University of Foreign Studies : TUFS)

     รายงานการศึกษาดูงานตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: REPORT_JAPAN

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ราชบัณฑิตได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก International University of Morality สหรัฐอเมริกา

     ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน และ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก International University of Morality สหรัฐอเมริกา โดยมีพิธีมอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารรับรอง สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

     วันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิก กบข. ที่รับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิฯ และสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกกลับไปใช้สิทธิฯ หรือไม่ ทั้งนี้ มีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แก่ นางสาวพรพิมล มุขประภาต นางดวงจันทร์  คู่กุษลสิน และนางปาณิศา  จันทรโต เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ราชบัณฑิตยสถาน

ภาพข่าวตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: Undo