รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๐๐๑ นางสาวพรวิลัย สุระวิทย์
๐๐๒ นางสาวสุจิตรา อุตรีสร
๐๐๓ นายกิตติพล เพิ่มพูล
๐๐๔ นางสาวอังคณา โชติช่วง

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ข้างต้น มาเข้ารับการประเมินวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รายงานตัวเวลา ๘.๓๐-๙.๐๐ น.)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เชิญร่วมการเสวนา เรื่อง “รู้ทันไวรัสอีโบลา : โรคติดต่อเชื้อร้ายแรง”

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “รู้ทันไวรัสอีโบลา : โรคติดต่อเชื้อร้ายแรง” ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พบกับการบรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสอีโบลา (ต้นเหตุ การะบาด ฯลฯ), วิทยาไวรัสอีโบลา (อาการ การรักษา การป้องกัน ฯลฯ) และวัคซีนป้องกันและแอนติบอดีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เสวนารวมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบคำถามจากผู้ฟัง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๖ ก.พ. ๕๘) เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญชวนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้

     ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชน นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) ร่วมประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๒๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐๐๐๐ บาท และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๘๐๐๐ บาท

     สนใจส่งใบสมัครพร้อมแผ่นดีวีดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: 01 รายละเอียดการประกวด
ดาวน์โหลดไฟล์: 02 ใบสมัคร

โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์: โครงการให้ความรู้

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม

สำนักศิลปกรรมจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ