การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์

สำนักวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น ชื่อของหน่วยงานได้มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๔ ของ พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

“ราชบัณฑิตยสถาน” เปลี่ยนเป็น “สํานักงานราชบัณฑิตยสภา”
“สภาราชบัณฑิต” เปลี่ยนเป็น “ราชบัณฑิตยสภา”

รายละเอียดพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามไฟล์แนบ
http://www.royin.go.th/upload/193/FileUpload/3083_4300.PDF

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณดคีตะวันออก จำนวน ๑ อัตรา
และประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

     วันนี้ (๕ ก.พ. ๕๘) เวลา ๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน และ นายธีระพงศ์  นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย (MOU) ระหว่างราชบัณฑิตยสถานกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ท่ามกลางพยานทั้ง ๒ ฝ่าย บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนและครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  โดยราชบัณฑิตยสถานจะให้ความร่วมมือจัดหาแบบทดสอบวัดสอบความสามารถทางทักษะการใช้ภาษาไทยแก่นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: MOU เตรียมพัฒนฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าว (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: พนักงานราชการ

รายงานโครงการศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศในทวีปเอเชีย

     ราชบัณฑิตยสถานได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศในทวีปเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศญี่ป่น โดยคณะผู้เดินทางได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อภาษาญี่ปุ่นและภาษาศาสตร์ (National Institute for Japanese Language and Linguistics : NINJAL) และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว (Tokyo University of Foreign Studies : TUFS)

     รายงานการศึกษาดูงานตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: REPORT_JAPAN