ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ด้วยสำนักวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล ในตำแหน่งที่ว่างจำนวน ๑ อัตรา

จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ทุกประเภทวิชา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประมวลภาพคณาจารย์และคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ ราชบัณฑิตยสถาน

        นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ได้ต้อนรับคณาจารย์และคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการนำของ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ที่มาศึกษาดูงานณ ราชบัณฑิตยสถาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการศึกษาดูงาน “โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานได้จัดโครงการศึกษาดูงาน

ดาวน์โหลดไฟล์: กิจกรรมสสส

ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

          ราชบัณฑิตยสถานมีความยินดีขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบองค์กฐิน สามารถแจ้งความจำนงได้ตามใบบริจาคจตุปัจจัย

ดาวน์โหลดไฟล์: ใบบริจาคจตุปัจจัย

ขอเชิญผู้ที่สนใจแปลหนังสือต่างประเทศ ยื่น (แบบ) เสนอขอแปลหนังสือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ขอเชิญผู้ที่สนใจแปลหนังสือต่างประเทศ ยื่น (แบบ) เสนอขอแปลหนังสือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยหนังสือที่จะเสนอขอแปลเป็นหนังสือประเภทวิชาการและประเภทหนังสือขายดี (bestseller) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๕ ๐ ๒๕๖๗ ๒๖๙๐ และ ๐ ๒๙๔๐ ๖๓๖๙ ทุกวันในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหนังสือแปลของ วช. สามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือสำนักพิมพ์รามคำแหง และองค์การค้าของ สกสค. (ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์)

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

     ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: พิธีกร