ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ราชบัณฑิตยสถาน ได้พิจารณาคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ และจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นแล้ว มีนักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิตละครโทรทัศน์และผลิตรายการโทรทัศน์ นักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ตามเอกสารแนบ

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถานร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๙.๐๕ น. ราชบัณฑิตยสถานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานฯ นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติ  โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะประพฤติปฏิบัติและมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดี ตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดมา รวมถึงปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ.

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔

ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้สมุนไพรไทยในภาคตะวันตกกับปราชญ์ท้องถิ่น และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาจัดทำเป็นหนังสือภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยของปราชญ์ท้องถิ่นภาคตะวันตก รวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรไทยของปราชญ์ท้องถิ่นภาคตะวันตก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องภีมวนา ๑ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ในงานมีการแสดงปาฐกถา เรื่อง

การจัดการรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายแห่งชาติ “นโยบายสาหรับนักเรียนไทย และคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ ในฐานะภาษาต่างประเทศ” และ “นโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน”

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อฟังความคิดเห็นเรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภาษาแห่งชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยเป็นอีกงานหนึ่งที่ราชบัณฑิตยสถานได้ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำนโยบายภาษาแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้ในการกำหนดแนวทางในการศึกษาภาษาต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ภายในประเทศและภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติหลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในหมู่นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานได้จัดรับฟังความคิดเห็นนโยบายภาษา ๒ กลุ่มนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ และนโยบายภาษาสำหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานทำในประเทศไทย ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นนโยบายภาษาอีก ๔ กลุ่มนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ นโยบายภาษาเศรษฐกิจ ภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาการงานอาชีพ นโยบายภาษาสำหรับการแปล ล่ามแปล และล่ามภาษามือ และนโยบายภาษาสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน โดยมี ศ. ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดงาน 

กิจกรรมในงานวันแรกมีการเสวนา เรื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์: นโยบายภาษา24-25พ

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรราชบัณฑิตยสถานเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรราชบัณฑิตยสถานเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ จำนวน ๒ ทุน ดังนี้

๑. สาขาวิชา Intercultural Communication หรือ Crosscultural Communication จำนวน ๑ ทุน

๒. สาขาวิชา Linguistics หรือ Applied Linguistics จำนวน ๑ ทุน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: รับสมัครทุนรัฐบาล
ดาวน์โหลดไฟล์: ใบสมัครทุน ปี 58

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ราชบัณฑิตยสถานมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดราชบัณฑิตยสถานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่) จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรับโอน
ดาวน์โหลดไฟล์: 2
ดาวน์โหลดไฟล์: แบบแสดงความจำนงขอโอน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ราชบัณฑิตยสถานประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับสมัครบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานเปิดเวที รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ภาคอีสาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่น

ราชบัณฑิตยสถานเปิดเวที รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ภาคอีสาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่น

 วันนี้ (๑๘ พ.ย. ๕๗) เวลา ๙.๑๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร ภาษาถิ่น ภาคอีสาน ที่ราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการและประชาชนในท้องถิ่นและนำข้อมูลและข้อคิดเห็นมาพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของราชบัณฑิตยสถานที่มีต่อภาษาถิ่นต่าง ๆ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ กล่าวว่า

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน
เรื่อง “ระบบราชบัณฑิตยสถานเพื่อพัฒนาสมรรถนะในทางวิชาการสาธารณะ”

วันนี้ (๑๒ พ.ย. ๕๗) เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กองศิลปกรรม นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วย นางนัยนา วราอัศวปติ ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมต้อนรับ ดร.โชคชัย สุทธาเวศ อาจารย์ผู้สอนวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (สมนก ๕๓๑) การศึกษาอิสระสำหรับนักนโยบายสาธารณะ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๘ คน และบุคลากร ๑ คน ศึกษาดูงาน ณ ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง