การสั่งจองพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒

          ตามที่บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากการให้ใช้สิทธิในการพิมพ์และจำหน่ายพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ นั้น ขณะนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้แล้ว ในราคาเล่มละ ๗๕๐ บาท   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองได้ที่ http://www.nanmeebooks.com

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

          การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ ราชบัณฑิตยสถาน ในวันเสาร์ที่  ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงมีการแข่งขันตามกำหนดการเดิม  ทั้งนี้ราชบัณฑิตยสถานจะประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

          รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขัน download

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น (รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน)

     อ่านรายละเอียดที่นี่

     ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น download

     แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง download