การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ครั้งที่ ๒

การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ครั้งที่ ๒

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันพุธที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนของราชบัณฑิตยสถาน  รายชื่อดังแนบ
ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เวลาและสถานที่โปรดติดตามประกาศจากทางราชบัณฑิตยสถาน)

ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ด้วยสำนักวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล ในตำแหน่งที่ว่างจำนวน ๑ อัตรา

จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ทุกประเภทวิชา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประมวลภาพคณาจารย์และคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ ราชบัณฑิตยสถาน

        นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ได้ต้อนรับคณาจารย์และคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการนำของ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ที่มาศึกษาดูงานณ ราชบัณฑิตยสถาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการศึกษาดูงาน “โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานได้จัดโครงการศึกษาดูงาน

ดาวน์โหลดไฟล์: กิจกรรมสสส

ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

          ราชบัณฑิตยสถานมีความยินดีขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบองค์กฐิน สามารถแจ้งความจำนงได้ตามใบบริจาคจตุปัจจัย

ดาวน์โหลดไฟล์: ใบบริจาคจตุปัจจัย