กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มอบเกียรติบัตรให้ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อแสดงว่าเป็น “ส่วนราชการที่มีพัฒนาการดีเด่น”

    

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มอบเกียรติบัตรให้ราชบัณฑิตยสถาน
เพื่อแสดงว่าเป็น “ส่วนราชการที่มีพัฒนาการดีเด่น”
ในโครงการชื่นชม ชื่นใจ ให้คำขอบคุณ ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด

          นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๑ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้บรรดาหนังสือราชการและการศึกษาเล่าเรียนให้ใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิมพ์จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐๐๐๐ เล่ม ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจะมอบให้แก่หน่วยงานราชการและสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงสื่อมวลชน หลังจากนั้น ราชบัณฑิตยสถานจะได้จัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป.

การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง “ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม”

รายละเอียดและภาพการประชุม คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่าน

คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรม : การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริหารงาน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานกับความเชื่อถือไว้วางใจต่อหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การประเมินศักยภาพ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผลของการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อความพร้อมในการดูแลของครอบครัวและการฟื้นตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย

“นโยบายภาครัฐกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ของไทย : จังหวัดยะลา”

การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองโพรงมะเดื่อของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การจัดทำและเชื่อมโยงแผนชุมชนในประเทศไทยและกรณีศึกษาจากต่างประเทศ

การออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการผสมเครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติกรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายกลุ่มประมงชายฝั่งทะเลจันทบุรี

สถาปนิกในการรับใช้สังคม ตามหลักธรรมาภิบาล

การเมืองภาคพลเมือง

การทุจริตและวิธีการแก้ไข

ธรรมาภิบาล

บรรษัทภิบาล

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรพิทักษ์สิทธิต่าง

ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนาในการพัฒนาสังคม สหวิทยาการกับเอกลักษณ์ของชาติ

สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยผ่านดัชนีชี้วัดสถานการณ์คอร์รัปชัน

การบริหารจัดการที่ดี : ธรรมาภิบาล

ความโปร่งใส