ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน”

          เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา  ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓  ชั้น  ๕  ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานเลขานุการกรมและคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน” ให้แก่บุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโดยการใช้หลักธรรม หลักคุณธรรม และจริยธรรมเป็นแนวปฏิบัติ โดยนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยพิธีเปิดมีศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน” โดย พระอธิการดุษฎี  เมธังกุโร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร หลังการบรรยายได้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนจะปิดการประชุมในเวลา ๑๑.๓๐ น.

    

     

    

    

ราชบัณฑิตยสถานมีความยินดีขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖

          ราชบัณฑิตยสถานมีความยินดีขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบองค์กฐิน สามารถแจ้งความจำนงได้ตามใบบริจาคจตุปัจจัย

         ใบบริจาคจตุปัจจัย download 

ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

          ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๒๒-๓๑ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  อ่านรายละเอียดที่นี่

ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

       ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๔๔-๕๓ ตามประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖   อ่านรายละเอียดที่นี่