ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด

          นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๑ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้บรรดาหนังสือราชการและการศึกษาเล่าเรียนให้ใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิมพ์จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐๐๐๐ เล่ม ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจะมอบให้แก่หน่วยงานราชการและสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงสื่อมวลชน หลังจากนั้น ราชบัณฑิตยสถานจะได้จัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป.

การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง “ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม”

รายละเอียดและภาพการประชุม คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่าน

คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรม : การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริหารงาน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานกับความเชื่อถือไว้วางใจต่อหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การประเมินศักยภาพ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผลของการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อความพร้อมในการดูแลของครอบครัวและการฟื้นตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย

“นโยบายภาครัฐกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ของไทย : จังหวัดยะลา”

การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองโพรงมะเดื่อของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การจัดทำและเชื่อมโยงแผนชุมชนในประเทศไทยและกรณีศึกษาจากต่างประเทศ

การออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการผสมเครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติกรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายกลุ่มประมงชายฝั่งทะเลจันทบุรี

สถาปนิกในการรับใช้สังคม ตามหลักธรรมาภิบาล

การเมืองภาคพลเมือง

การทุจริตและวิธีการแก้ไข

ธรรมาภิบาล

บรรษัทภิบาล

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรพิทักษ์สิทธิต่าง

ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนาในการพัฒนาสังคม สหวิทยาการกับเอกลักษณ์ของชาติ

สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยผ่านดัชนีชี้วัดสถานการณ์คอร์รัปชัน

การบริหารจัดการที่ดี : ธรรมาภิบาล

ความโปร่งใส