ราชบัณฑิตยสถานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพร้อม ๑๖ องค์กรภาครัฐโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกับ สสส.

ราชบัณฑิตยสถานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพร้อม ๑๖ องค์กรภาครัฐ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกับ สสส.

         เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่ สสส. และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องควีนปาร์ค ๒ โรงแรมอิมพิเรียล ควีนปาร์ค สุขุมวิท ๒๒ โดยพิธีดังกล่าว มีผู้บริหารส่วนราชการร่วมลงนามในโครงการทั้งสิ้น ๑๗ ส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์กรภาครัฐต้นแบบให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ นอกจากมีพิธีลงนามแล้วในงานยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ : นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหารจากองค์กรที่เข้าร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิ.

 

 

 

 

 

ราชบัณฑิตยสถานจัด “ภาษาไทย ภาษาอาเซียน” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียนในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖

          ราชบัณฑิตยสถานจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมเน้นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ขานรับนโยบายนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อที่นี่

   

  

  

  

  

          

         

        

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

     

   

  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์เสร็จแล้ว พร้อมแจกจ่ายเป็นครั้งแรก

     นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์เสร็จแล้ว พร้อมแจกจ่ายเป็นครั้งแรก  อ่านต่อที่นี่

ภาพการแถลงข่าวฯ

  

  

  

   

  

  

 

แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

            เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก

            จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมงานทุกท่านทราบว่า การประชุมในช่วงเช้าเปลี่ยนจาก ห้องมิ่งเมือง เป็น ห้องกษัตริย์ศึก ๒ ส่วนกำหนดการอื่น ๆ เป็นไปตามเดิม อ่านรายละเอียดการประชุมฯ ที่นี่