ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

     ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีที่ ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖