ฎีกา (๒) (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒)

ฎีกา (๒)

          ฎีกา  เป็นคำที่ใช้เรียกหนังสือที่เกี่ยวกับกิจการของพระสงฆ์  ฎีกานิมนต์ หมายถึง หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปในงานพิธีต่าง ๆ ว่า เช่น เราควรส่งฎีกานิมนต์พระที่จะมาเทศน์มหาชาติเสียแต่เนิ่น ๆ จะได้ไม่ฉุกละหุก. ฎีกาเรี่ยไร หรือ ใบฎีกา  หมายถึง ใบบอกบุญที่ทางวัดส่งมาเรี่ยไร  เช่น ฎีกางานปิดทองฝังลูกนิมิต. ใบฎีกาที่บอกบุญพุทธศาสนิกชนนั้น ควรมีกำหนดการให้ชัดเจน.

          ฎีกา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการของสงฆ์ คือ ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง เช่น เราตั้งฎีกาเบิกค่าเบี้ยประชุมไปแล้ว.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

อาชีพ-มืออาชีพ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)

อาชีพ-มืออาชีพ

           คำว่า อาชีพ และ มืออาชีพ มีความหมายต่างกัน.  อาชีพ หมายถึง กิจกรรมการทำมาหากิน หรือการทำงานให้ได้เงินเพื่อดำรงชีวิต  เช่น ทุกคนอยากมีอาชีพที่มั่นคงและได้เงินดี.   อาชีพทุจริต ถึงแม้จะทำให้รวยเร็วก็ควรหลีกเลี่ยง.   อาชีพครูเป็นอาชีพที่ควรยกย่องเพราะมีส่วนอย่างมากในการสร้างคนดีมีความสามารถให้ไปรับใช้ประเทศชาติ. 

          ส่วนคำว่า มืออาชีพ หมายถึง ทำงานด้วยความรู้ ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ และบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี   นอกจากนั้นยังมีจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วย เช่น การทำงานอย่างมืออาชีพทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้.  องค์กรต่าง ๆ ต้องการนักบริหารมืออาชีพ.   ความเป็นมืออาชีพทำให้เขามีความระมัดระวังในการทำงาน  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ.  เขาเป็นนักแปลอาชีพแต่ไม่ใช่นักแปลมืออาชีพ เพราะรับจ้างแปลผลงานจำนวนมาก แต่แปลผิด ๆ ถูก ๆ แล้วไม่รับผิดชอบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

บทความ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

บทความ

          บทความ หมายถึง ข้อความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีขอบเขตจำกัด และมักมีประเด็นหลักเพียง ๑ ประเด็น โครงสร้างของบทความประกอบด้วย คำนำ ตัวเนื้อหาซึ่งอาจแยกเป็นหลายหัวข้อตามประเด็นสำคัญ สรุป และอาจมีรายชื่อหนังสืออ้างอิง. บทความมักมีความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า. บทความมีหลายประเภท เช่น บทความให้ความรู้ บทความโต้แย้งประเด็นใดประเด็นหนึ่ง บทความแสดงความคิดเห็น บทความวิจารณ์.  บทความมักตีพิมพ์ในนิตยสาร และวารสาร. บทความที่เข้มงวดกับรูปแบบและความชัดเจนของภาษามากที่สุด ได้แก่บทความวิชาการ ซึ่งเป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งแสดงหรือถ่ายทอดความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาต่าง ๆ แก่ผู้อ่านโดยตรง. ต้องมีเชิงอรรถ และบรรณานุกรม หรือหนังสืออ้างอิงท้ายเรื่อง. ภาษาที่ใช้ในบทความ ควรเป็นภาษาทางการ ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย อาจมีรูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมิประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

บทคัดย่อ-สาระสังเขป (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

บทคัดย่อ-สาระสังเขป

          บทคัดย่อ และ สาระสังเขป มีความหมายเหมือนกัน คือหมายถึง ข้อความที่สรุปใจความสำคัญของผลงานวิชาการอย่างสั้นที่สุด เช่น บทคัดย่อหรือสาระสังเขปของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความ. คำว่า บทคัดย่อ เป็นคำที่นิยมมากกว่า สาระสังเขป. ความยาวของบทคัดย่อโดยทั่วไปมักไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔. วัตถุประสงค์ของบทคัดย่อคือเพื่อให้ผู้อ่านรู้เนื้อหาของผลงานคร่าว ๆ ในเวลาสั้นที่สุด และมีความรู้สึกอยากติดตามอ่านเนื้อหาส่วนที่เป็นรายละเอียดต่อไป.  บทคัดย่อมีเนื้อที่จำกัด จึงต้องเขียนด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน ไม่มีการแสดงตารางหรือภาพ มีตัวอย่างแสดงได้ถ้าจำเป็น และต้องคัดเลือกอย่างดี ให้ได้ตัวอย่างที่ดีที่สุดเพียงตัวอย่างเดียว. บทคัดย่อประกอบด้วย เรื่องที่ศึกษา วิธีการศึกษา และผลการศึกษาวิเคราะห์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.