บทความ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

บทความ

          บทความ หมายถึง ข้อความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีขอบเขตจำกัด และมักมีประเด็นหลักเพียง ๑ ประเด็น โครงสร้างของบทความประกอบด้วย คำนำ ตัวเนื้อหาซึ่งอาจแยกเป็นหลายหัวข้อตามประเด็นสำคัญ สรุป และอาจมีรายชื่อหนังสืออ้างอิง. บทความมักมีความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า. บทความมีหลายประเภท เช่น บทความให้ความรู้ บทความโต้แย้งประเด็นใดประเด็นหนึ่ง บทความแสดงความคิดเห็น บทความวิจารณ์.  บทความมักตีพิมพ์ในนิตยสาร และวารสาร. บทความที่เข้มงวดกับรูปแบบและความชัดเจนของภาษามากที่สุด ได้แก่บทความวิชาการ ซึ่งเป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งแสดงหรือถ่ายทอดความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาต่าง ๆ แก่ผู้อ่านโดยตรง. ต้องมีเชิงอรรถ และบรรณานุกรม หรือหนังสืออ้างอิงท้ายเรื่อง. ภาษาที่ใช้ในบทความ ควรเป็นภาษาทางการ ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย อาจมีรูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมิประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

บทคัดย่อ-สาระสังเขป (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

บทคัดย่อ-สาระสังเขป

          บทคัดย่อ และ สาระสังเขป มีความหมายเหมือนกัน คือหมายถึง ข้อความที่สรุปใจความสำคัญของผลงานวิชาการอย่างสั้นที่สุด เช่น บทคัดย่อหรือสาระสังเขปของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความ. คำว่า บทคัดย่อ เป็นคำที่นิยมมากกว่า สาระสังเขป. ความยาวของบทคัดย่อโดยทั่วไปมักไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔. วัตถุประสงค์ของบทคัดย่อคือเพื่อให้ผู้อ่านรู้เนื้อหาของผลงานคร่าว ๆ ในเวลาสั้นที่สุด และมีความรู้สึกอยากติดตามอ่านเนื้อหาส่วนที่เป็นรายละเอียดต่อไป.  บทคัดย่อมีเนื้อที่จำกัด จึงต้องเขียนด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน ไม่มีการแสดงตารางหรือภาพ มีตัวอย่างแสดงได้ถ้าจำเป็น และต้องคัดเลือกอย่างดี ให้ได้ตัวอย่างที่ดีที่สุดเพียงตัวอย่างเดียว. บทคัดย่อประกอบด้วย เรื่องที่ศึกษา วิธีการศึกษา และผลการศึกษาวิเคราะห์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

สารทจีน (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒)

สารทจีน

           คำว่า สารท เป็นคำมาจากภาษาบาลี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือนสิบ โดยนำพืชพันธุ์ธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์และข้าวมธุปายาสถวายพระสงฆ์

          ในทางความเชื่อของชาวจีน สารทจีน เป็นเทศกาลที่ลูกหลานแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ  วันสารทจีนตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗  ของจีน. บางตำนานว่าเป็นวันที่ส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์ และส่งวิญญาณร้ายลงนรก ชาวจีนทั้งหลายสงสารวิญญาณร้าย จึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้. เนื่องจากเดือน ๗ นี้ถือเป็นเดือนผี ซึ่งประตูนรกจะเปิดให้ผีทั้งหลายมารับส่วนบุญ  ชาวจีนจึงจัดพิธีไหว้เจ้าที่ในตอนเช้า ตอนสายจะไหว้บรรพบุรุษ และตอนบ่ายจะไหว้ผี หรือวิญญาณพเนจร ซึ่งไม่มีลูกหลานกราบไหว้ ของไหว้จะประกอบด้วยอาหารคาวหวาน ของไหว้ที่ขาดไม่ได้คือขนมเข่ง ขนมเทียน นอกนั้นเป็นผลไม้ น้ำชาหรือเหล้า และมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.