เขตการค้าเสรี (๒๘ เมษายน ๒๕๕๓)

เขตการค้าเสรี

          คำว่า เขตการค้าเสรี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Free Trade Area หรือ FTA.   หมายถึงกลุ่มประเทศที่ได้ทำข้อตกลงที่จะทำการค้าอย่างเสรีด้วยกัน  คือมีการทำข้อตกลงที่จะลดภาษี ขจัดมาตรการกีดกันทางการค้า  ผลดีของเขตการค้าเสรีคือ  ทำให้ส่งสินค้าออกง่ายขึ้น  ตลาดเปิดกว้างมากขึ้น  เกิดการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ยกเลิกภาษีศุลกากร  และให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าส่วนใหญ่ที่ค้าขายระหว่างกัน  ตัวอย่างเขตการค้าเสรี เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือที่เรียกว่า อ๊าฟต้า (AFTA) ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก ASEAN Free Trade Area.  อ๊าฟต้าตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๕   เป็นข้อตกลงการค้าขายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด  เขตการค้าเสรีอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศเขตการค้าเสรีอื่น ๆ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กฎหมาย-กฎหมู่ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

กฎหมาย-กฎหมู่

          กฎหมาย  หมายถึง กฎ ข้อกำหนด หรือข้อบัญญัติที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นสำหรับใช้ในการบริหารประเทศ.  ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่ตราขึ้นนี้อาจเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ต้องปฏิบัติตาม  หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกันหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ  เช่น  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ. พลเมืองทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย. การละเมิดสิทธิของผู้อื่นต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 

          กฎหมู่ หมายถึง อำนาจกดดันที่กลุ่มคนจำนวนมากนำมาใช้บีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำหรือเว้นกระทำสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มนั้นต้องการ  ซึ่งมักจะไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย  เช่น เราต้องไม่ยอมให้ผู้ใดใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย.

          คำว่า กฎ ใน กฎหมาย และ กฎหมู่ ใช้ ฎ เป็นตัวสะกด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

กระเช้าของขวัญ (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

กระเช้าของขวัญ

          กระเช้าของขวัญ เป็นคำเรียกของขวัญที่จัดใส่ลงในกระเช้า เพื่อมอบให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น เขานำกระเช้าของขวัญไปกราบแสดงคารวะผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในวันผู้สูงอายุ. บริษัทจัดกระเช้าของขวัญมอบให้แก่ผู้ที่มีอุปการคุณแก่บริษัทในวาระขึ้นปีใหม่. เราจัดกระเช้าของขวัญไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บในการสู้รบกับอริราชศัตรู.  คำว่า ของขวัญ เดิมหมายถึงของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญ เช่นเมื่อทำพิธีรับขวัญหรือสู่ขวัญเจ้านายหรือแขกบ้านแขกเมืองราชอาคันตุกะ. ปัจจุบัน ของขวัญ หมายถึง สิ่งที่นำไปให้เพื่ออัธยาศัยไมตรีในโอกาสต่าง ๆ เช่น ทำขวัญเดือน ฉลองครบรอบวันเกิด แต่งงาน หรือในวาระต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ. สิ่งที่ให้เป็นของขวัญมักห่อกระดาษผูกริบบิ้นให้สวยงาม หากมีของขวัญหลายชิ้นก็มักจะใส่กระเช้า แล้วเรียกกันติดปากว่า กระเช้าของขวัญ ซึ่งอาจมีคนเข้าใจว่าให้แต่กระเช้า. คำว่า กระเช้า ในที่นี้เป็นเพียงคำบอกให้ทราบว่าของขวัญที่นำมานั้นใส่กระเช้า ไม่ใช่เป็นห่อหรือเป็นถาด.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

คาถาพัน (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

คาถาพัน

          คำว่า คาถา ในที่นี้หมายถึง คำเรียกบทร้อยกรองในภาษาบาลี ๑ บท เท่ากับ ๔ บาท

          คาถาพัน เป็นคำเรียกชาดกเรื่อง เวสสันดรชาดก ซึ่งแต่งเป็นคาถาภาษาบาลีมีจำนวนคาถาประมาณ ๑๐๐๐ บท จึงเรียกว่า คาถาพัน. และเมื่อเทศน์คาถาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๐๐๐ บทนั้น ติดต่อกันรวดเดียวจบ เรียกว่า เทศน์คาถาพัน.

          เป็นธรรมเนียมถือกันมาแต่โบราณว่า การเทศน์คาถาพันต้องระวังมิให้ผิดพลาดหรือตกหล่น มิฉะนั้นจะเป็นบาปหนัก. การบูชากัณฑ์ก็ถือว่า ต้องใช้เครื่องบูชาเท่าจำนวนคาถา.

          เครื่องบูชากัณฑ์นิยมใช้ ธง ๕ สี ธูป เทียน ดอกบัว ทุกอย่างจำนวนอย่างละ ๑๐๐๐.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

การค้าเสรี (๒๗ เมษายน ๒๕๕๓)

การค้าเสรี

          คำว่า การค้าเสรี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า free trade หมายถึงการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศโดยไม่กีดกันทางการค้า  ไม่เก็บภาษีศุลกากร  เคลื่อนย้ายแรงงานและทุนข้ามเขตแดนระหว่างประเทศได้อย่างอิสระ.   ปรกติ การค้าระหว่างประเทศมักถูกจำกัดด้วยภาษี   ค่าธรรมเนียมในการนำเข้าและส่งออก  และกฎเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  เมื่อมีการค้าเสรีก็มีการยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าว เช่น สหภาพยุโรปเปิดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้การค้าขายสะดวกขึ้น.   ในทางทฤษฎี ถ้ามีการค้าเสรี ต้องยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมด  แต่ในการปฏิบัติจริง  อาจมีเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นข้อกีดกันทำให้ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การค้าเสรีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา  ประเทศกำลังพัฒนามักเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.