หัวคะแนน (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

หัวคะแนน

          คำว่า หัวคะแนน หมายถึง ผู้ที่หาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น. หัวคะแนนมักเป็นผู้ที่มีคนรู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นที่เชื่อถือของชาวบ้าน เมื่อไปแนะนำผู้สมัครคนใดให้ชาวบ้านเลือก ชาวบ้านก็จะเชื่อและเลือกผู้สมัครคนนั้น. ในเมืองไทย คะแนนที่ผู้สมัครคนหนึ่งได้รับจึงอาจไม่ได้แสดงระดับความชื่นชอบของชาวบ้านที่มีต่อผู้สมัคร แต่เป็นความสามารถของหัวคะแนน ว่าจะรวบรวมพรรคพวกได้มากน้อยเพียงใด. คำว่า หัวคะแนน นอกจากจะใช้ในเรื่องการเมืองแล้ว ยังใช้ในการเลือกตั้งประธาน ผู้นำ นายก ของหน่วยงานเช่นมูลนิธิ สมาคม ที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนั้น ๆ เช่น ถ้าคุณจะเป็นนายกของสมาคมเรา ฉันจะเป็นหัวคะแนนให้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

เกียรติศักดิ์ (๑๙ เมษายน ๒๕๕๔)

เกียรติศักดิ์

          คำว่า เกียรติศักดิ์ (อ่านว่า เกียด-ติ-สัก) ประกอบด้วยคำว่า เกียรติ กับคำว่า ศักดิ์.   เกียรติ หมายถึง ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ ความมีหน้ามีตา  ศักดิ์ หมายถึง กำลัง ฐานะ.  เกียรติศักดิ์  หมายถึง  ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ  ความมีหน้ามีตาตามฐานะของแต่ละบุคคล  เช่น ผู้พิพากษาจักต้องยึดมั่นในความเป็นอิสระของตน และเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการ.  ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน.  สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดกระทำการขาดความเที่ยงธรรม  จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่ทำลายเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งวุฒิสมาชิก  วุฒิสภาสามารถมีมติให้พ้นจากตำแหน่งได้.  การที่วุฒิสมาชิกต้องคดีพรากผู้เยาว์ เป็นการทำลายเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งวุฒิสมาชิกอย่างร้ายแรง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.