พลังเงียบ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

พลังเงียบ

          พลังเงียบ หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่แสดงออกว่าอยู่ฝ่ายใด หรือเห็นด้วยกับผู้ใด  แต่เมื่อต้องแสดงออกก็สามารถรวมกำลังกันจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม หรือเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น  คนรุ่นใหม่ใช้เครือข่ายออนไลน์ปลุกพลังเงียบให้ลุกขึ้นต่อต้านเผด็จการ.  หลายคนเชื่อว่าพลังเงียบจะตัดสินในวันเลือกตั้งว่าพรรคใดจะได้เสียงส่วนใหญ่.  พลังเงียบเหมือนยักษ์หลับ ซึ่งสามารถตื่นและลุกขึ้นทำสิ่งที่ส่งผลอย่างใหญ่หลวงได้.   ในการเลือกตั้งครั้งนี้ บางคนคิดว่าพลังเงียบที่ไม่ได้แสดงท่าทีอะไร หรือระบุว่าจะเลือกใครในการสำรวจ ก็อาจแสดงจุดยืนโดยเทคะแนนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนทำให้ฝ่ายนั้นชนะการเลือกตั้งได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย (๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)

น้ำร้อนปลาเป็น  น้ำเย็นปลาตาย

          น้ำร้อนปลาเป็น  น้ำเย็นปลาตาย  เป็นสำนวนที่เตือนให้ระวังตัว ไม่หลงเชื่อคำพูดที่อ่อนหวาน  โดยเปรียบกับธรรมชาติของปลา เมื่อคนจะจับปลามักจะทำที่ล่อปลาด้วยการเลี้ยงพืชน้ำไว้ ปลาชอบอยู่ในที่เย็นจะหลงเข้าไปอาศัย จึงถูกจับได้  ส่วนปลาที่อยู่ในน้ำตามธรรมชาติ ไม่หลงเข้าไปในที่ล่อ จะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่า. คำว่า  น้ำเย็น  นำมาเปรียบกับคำพูดที่ไพเราะ นุ่มนวล  สุภาพ  อ่อนหวาน มักทำให้คนฟังตายใจ และอาจถูกหลอกจนเป็นอันตรายหรือสูญเสียทรัพย์สินได้ เช่น เขามาพูดประจบประแจงคุณยายบ่อย ๆ คุณยายเลยยกทรัพย์สมบัติให้เขาไปหมด ลูกหลานห้ามเท่าไรก็ไม่ฟัง อย่างนี้แหละที่เรียกว่า น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย.  ส่วน  น้ำร้อน เปรียบได้กับคำพูดที่ตรงไปตรงมา ฟังดูไม่ไพเราะไม่ถูกใจ แต่เป็นคำพูดที่จริงใจ  มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง เช่น การดุด่าว่ากล่าวของพ่อแม่ ซึ่งลูก ๆ มักไม่อยากฟัง แต่เป็นคำพูดที่มีคุณกับลูก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

สิทธิมนุษยชน (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔)

สิทธิมนุษยชน

          คำว่า สิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยคำว่า สิทธิ กับ มนุษยชน. สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม. มนุษยชน หมายถึง บุคคลทั่วไป. สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลในฐานะมนุษย์ เช่น สิทธิในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมนุษย์ สิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย และได้รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย.

          สิทธิมนุษยชนเกิดจากมุมมองที่ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นคนปรกติ หรือคนพิเศษ เช่น คนพิการ คนชรา ฯลฯ มีสิทธิได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน สามารถดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือต่อศีลธรรมอันดีของสังคม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

บัตร (๓) (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔)

บัตร (๓)

          คำว่า บัตร นอกจากจะหมายถึงเอกสารรับรองหรือแสดงคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิของบุคคลในลักษณะต่าง ๆ แล้ว คำว่า บัตร ยังใช้เรียกแผ่นเอกสารที่ใช้ในกิจการต่าง ๆ อีกหลายคำ เช่น นามบัตร เป็นแผ่นเอกสารเล็ก ๆ ที่มีชื่อนามสกุลและที่อยู่ของเจ้าของบัตร เพื่อใช้ในการแนะนำตน เป็นต้น. บัตรอวยพรเป็นเอกสารที่ใช้เขียนคำอวยพรแก่ผู้รับในโอกาสต่าง ๆ เช่น อวยพรวันเกิด อวยพรวันมาฆบูชา อวยพรวันแต่งงาน อวยพรวันขึ้นปีใหม่ มักใช้เอกสารที่มีรูปภาพประกอบให้งดงาม. บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัตรสมนาคุณลูกค้าที่ร้านค้าออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้า บัตรจอดรถซึ่งเป็นเอกสารแสดงความเป็นผู้นำรถเข้าจอดในที่ที่กำหนด. บัตรสนเท่ห์ เป็นคำเรียกจดหมายที่ไม่ลงชื่อผู้ส่งหรือลงชื่อที่ไม่ใช่ชื่อจริง มักเป็นจดหมายกล่าวโทษหรือตำหนิติเตียนผู้อื่น.  นอกจากนี้ ตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ ปัจจุบันเรียกว่า บัตรเข้าชมภาพยนตร์ ด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.