พิพิธภัณฑ์ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔)

พิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์ (อ่านว่า พิ -พิด-ทะ -พัน) ตัดมาจากคำว่า พิพิธภัณฑสถาน และมีความหมายเช่นเดียวกัน คือหมายถึง สถานที่รวบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นโบราณวัตถุหรือเป็นศิลปวัตถุของประเทศ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือที่หายาก เพื่อประโยชน์ให้บุคคลเข้ามาศึกษาหาความรู้หรือชมเพื่อความเพลิดเพลินใจ

          พิพิธภัณฑ์มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามสิ่งที่เก็บสะสม รวบรวม และนำมาจัดแสดง เช่น พิพิธภัณฑ์ข้าว พิพิธภัณฑ์ของเล่น พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย หรือเรียกชื่อตามลักษณะการจัดแสดง เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ไฮไฟฟ์ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

ไฮไฟฟ์

          ไฮไฟฟ์ (Hi5) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสื่อสังคมเว็บไซต์หนึ่ง  เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องสมัครด้วยการบันทึกประวัติส่วนตัวมี ชื่อ อายุ ที่อยู่ สิ่งที่ตนสนใจ เป็นต้น ในเว็บไซต์นี้อาจบันทึกภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์ของตนที่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น เพื่อให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ สามารถเข้ามาอ่านทำความรู้จัก และติดต่อกันได้  ผู้ใช้บริการสามารถสร้างแฟ้มภาพส่วนตัว เล่นเกมออนไลน์ และใช้เพลงประกอบได้  นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถส่งอีเมลติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ. ผู้ใช้บริการอาจรับหรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้บริการรายอื่นได้  ถ้ายอมรับ ทั้ง ๒ ฝ่ายก็จะเชื่อมต่อกันโดยตรง ข้อมูลของทั้ง ๒ ฝ่ายก็จะไปปรากฏอยู่ในรายการชื่อเพื่อนของแต่ละฝ่าย  ผู้ใช้บริการบางรายยินยอมให้ผู้ใช้บริการทุกรายในระบบสามารถอ่านประวัติของตนได้ แต่บางรายก็ยินยอมให้แต่เฉพาะผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเท่านั้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

สร้างสถานการณ์ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๔)

สร้างสถานการณ์

          คำว่า สร้างสถานการณ์  ประกอบด้วยคำว่า สร้าง กับ สถานการณ์สร้าง หมายถึง ทำขึ้น.  สถานการณ์ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ หรือสภาพที่กำลังเป็นไป  คำว่า สร้างสถานการณ์ หมายถึง ทำให้เกิดเรื่องหรือปัญหาบางอย่างขึ้นโดยตั้งใจ  เพื่อนำไปสู่สภาพที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.    การสร้างสถานการณ์จึงเป็นการตั้งใจก่อปัญหาเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์  เช่น ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุลอบวางระเบิดในภาคใต้เป็นฝีมือของกลุ่มใด   แต่เชื่อกันว่ามีผู้พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายอำนาจรัฐ.  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของโจรมิจฉาชีพ ทำให้ เกิดความตึงเครียดขึ้นในพื้นที่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่บางคนถูกย้ายออกไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

สระโบกขรณี (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)

สระโบกขรณี

          คำว่า โบกขรณี (อ่านว่า โบก-ขอ-ระ -นี) เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี แปลว่า สระบัว. คำนี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาหลายเรื่องที่รู้จักกันดี เช่นร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกและปฐมสมโพธิกถา. ในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกล่าวว่า ใกล้ ๆ อาศรมของพระเวสสันดรมีสระโบกขรณี เมื่อพระเวสสันดรเอ่ยปากว่าจะประทานสองกุมารให้แก่ชูชก พระชาลีและกัณหาก็ไปซ่อนตัวอยู่ในสระโบกขรณี.  ในปฐมสมโพธิกถากล่าวว่า พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้สร้างสระโบกขรณีเพื่อให้เป็นที่สำราญแก่พระสิทธัตถกุมาร พระอินทร์ก็ได้ให้พระวิษณุกรรมมาเนรมิตให้. 

          คำว่า โบกขรณี ปรากฏในชื่อเฉพาะว่า อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอยู่ในเขตอำเภออ่าวลึกเชื่อมต่อกับอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

เฟซบุ๊ก (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

เฟซบุ๊ก

         เฟซบุ๊ก หมายถึงเว็บไซต์ของบริษัทอเมริกันที่ชื่อว่า Facebook เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสื่อสังคมเว็บไซต์หนึ่ง โดยเริ่มขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ๓ คน เปิดบริการผ่านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนได้ติดต่อกัน ต่อมาสมาชิกก็ขยายวงออกไปเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น นักเรียนชั้นมัธยม และในที่สุดก็เป็นประชาชนทั่วไป

         การเข้าเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สมัครใหม่เพียงแต่สมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด เว็บไซต์นี้มีบริการต่าง ๆ เช่น มีบริการเผยแพร่และรับข้อมูลส่วนบุคคลและข่าวสารต่าง ๆ และสามารถโต้ตอบกับสมาชิกรายอื่นได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.