ราชเทวี (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕)

ราชเทวี

          ราชเทวีเดิมเป็นชื่อสะพานของถนนพญาไท ข้ามคลองประแจจีนซึ่งขนานกับถนนเพชรบุรี. สะพานราชเทวีสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี (อ่านว่า สุ-ขุ-มาน-มา-ระ-สี) พระอัครราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ด้วยการบริจาคพระราชทรัพย์สร้างสะพาน และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า สะพานราชเทวี เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อมาตัวสะพานได้ถูกรื้อถอนไปแล้วเมื่อมีการถมคลองเพื่อขยายถนน และทำเป็นวงเวียนมีน้ำพุอยู่ตรงกลาง เรียกว่า วงเวียนราชเทวี ภายหลังได้มีการสร้างสะพานลอยบนถนนเพชรบุรีข้ามถนนพญาไท และตรงที่ถนนตัดกันนั้นเรียกว่า สี่แยกราชเทวี ในปัจจุบัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ประกันชีวิต (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

ประกันชีวิต

          คำว่า ประกันชีวิต ประกอบด้วยคำว่า ประกัน กับ ชีวิต

          ประกัน หมายถึงรับรองว่าจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น.  ประกันชีวิต หมายถึงสัญญาว่าจะจ่ายเงิน เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำประกันเสียชีวิต  และอาจรวมการประกันอื่น ๆ เพิ่มเติมไว้ด้วย เช่น การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ  การประกันกรณีทุพพลภาพ การประกันสุขภาพ.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ได้แก่ ผู้รับประกัน  ผู้เอาประกัน  และ ผู้รับประโยชน์.  ผู้รับประกัน คือผู้ที่ต้องจ่ายเงินทดแทนเป็นจำนวนเงินตามที่สัญญาไว้ให้ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในระยะเวลาของการประกัน  ส่วนผู้เอาประกันต้องระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ในสัญญาประกันชีวิต หรือกรมธรรม์ประกันชีวิต  และต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ผู้รับประกันอย่างสม่ำเสมอ   การประกันชีวิตในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ  บางแบบเป็นเหมือนการลงทุนหรือการสะสมทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันได้รับเงินปันผลและได้รับเงินที่สะสมคืนเมื่อครบกำหนดการประกันชีวิต

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ทุจริต (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

ทุจริต

          ทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ. เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ปปช.)  สามารถเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นไปยังวุฒิสภา เพื่อถอดถอนข้าราชการที่คอร์รัปชันให้พ้นจากตำแหน่งได้.  ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่มีหลักฐานการทุจริตคอร์รัปชัน.  หนังสือพิมพ์ลงข่าวข้าราชการระดับสูง ในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่พัวพันการทุจริต กินค่าหัวคิวจากคนหางาน.  การเปิดเผยข้อมูลบริษัทอย่างละเอียด  และการมีระบบบัญชีที่โปร่งใส เป็นการป้องกันผู้บริหารบริษัทไม่ให้กระทำการทุจริต. เขาถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่. ถ้าประพฤติชั่วทางกาย เรียก กายทุจริต. ถ้าประพฤติชั่วทางวาจา เรียก วจีทุจริต.  ถ้าประพฤติชั่วทางใจ เรียก มโนทุจริต.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ตุ๋น (๔ มิถุนายน ๒๕๕๕)

ตุ๋น

          คำว่า ตุ๋น มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียงว่า [ตุ๋ง]. ตุ๋น เป็นวิธีการทำให้เปื่อยหรือสุกวิธีหนึ่ง โดยใช้หม้อ ๒ ชั้น วิธีตุ๋นคือเอาอาหารที่ต้องการทำให้สุกใส่ลงในภาชนะที่มีฝาปิด แล้ววางภาชนะนั้นซ้อนลงในภาชนะที่มีน้ำ ตั้งไฟให้เดือด โดยให้ความร้อนของน้ำเดือดสัมผัสกับภาชนะที่บรรจุอาหาร เช่น ตุ๋นไข่ ตุ๋นยา ตุ๋นข้าวกับผัก. อาหารบางอย่างมีลักษณะเหนียว ถ้าต้องการให้อาหารเปื่อยก็ใช้เวลาตุ๋นให้นานออกไป. อาหารที่ทำให้สุกโดยการตุ๋น จะคงคุณค่าทางอาหาร เพราะอยู่ในภาชนะที่มีฝาปิด. การตุ๋นต่างกับการนึ่งตรงที่การนึ่งจะใช้ความร้อนจากไอน้ำผ่านขึ้นมาสัมผัสกับอาหาร ส่วนตุ๋นนั้น สิ่งที่ตุ๋นจะอยู่ในที่ปิด และไม่ได้สัมผัสกับไอน้ำ

          เนื่องจากอาหารที่ผ่านการตุ๋นจะเปื่อย ด้วยเหตุนี้จึงนำมาใช้เป็นสำนวนหมายความว่า หลอกลวง ล่อลวงให้หลงเชื่อ เช่น ฉันโดนเพื่อนตุ๋นจนเปื่อย มาหลอกเอาเงินบอกว่าจะไปลงทุน แล้วกลับเชิดเงินหนีไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.