โลโก้ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

โลโก้

          โลโก้ เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษว่า logo แปลว่า เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ซึ่งบริษัทหรือองค์กรหนึ่งทำขึ้นเพื่อใช้ทางการค้าหรือการประชาสัมพันธ์ ด้วยการพิมพ์ไว้บนสินค้าหรือเอกสารเป็นต้นของหน่วยงาน.  ในภาษาไทย บางคนใช้คำว่า โลโก้ ตามความหมายในภาษาอังกฤษ  แต่บางคนใช้ โลโก้ แทนสัญลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเท่านั้น เช่น โลโก้การแข่งขันกีฬา โลโก้วันจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โลโก้งานประกวดกล้วยไม้

          โลโก้ มักทำเป็นรูปสัญลักษณ์ที่แสดงลักษณะเด่นของสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  หรือใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หากสัญลักษณ์นั้นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้ว เช่น ห่วง ๕ ห่วงเกี่ยวกัน เป็นโลโก้ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก.  โดยทั่วไป โลโก้เป็นรูปที่มีความหมายชัดเจน มีสี และรูปลักษณ์ที่จดจำง่าย และมีลักษณะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

วุฒิสภา (๒๘ กันยายน ๒๕๕๕)

วุฒิสภา

          วุฒิสภา หมายถึง สภาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจเรียกว่า สภาสูง คู่กับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบางทีเรียกว่า สภาล่าง 

          ประเทศไทยมีวุฒิสภาเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๔๘๙  เมื่อเริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ   วุฒิสภามีบทบาททางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินน้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎร  มีอำนาจเพียงการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  กำหนดให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ กลั่นกรองกฎหมาย   ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน    ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่าง ๆ   พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญ  เช่น ประธานศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ยี่ห้อ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ยี่ห้อ

          ยี่ห้อ เป็นคำยืมภาษาจีน แปลว่า เครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนบริษัท หรือใช้กำกับสินค้าเพื่อให้ทราบว่าเป็นสินค้าของบริษัทใด เช่น รถยี่ห้อนี้มีสีชมพูกลีบบัวที่ฉันชอบ สินค้านี้ไม่มียี่ห้อเลย ไม่รู้ว่าเป็นของดีหรือไม่ดี.  คำว่า ยี่ห้อ เดิมใช้กับสินค้าประเภทเครื่องจักรเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ต่อมาใช้กับสินค้าอื่น ๆ ด้วย เช่น เธอชอบยาสีฟันยี่ห้อนี้ ผงซักฟอกยี่ห้อเก่ากัดมือ ต้องเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ ปากกายี่ห้อนี้เขียนดีมาก  ร้านค้ามีขนมขายหลายยี่ห้อ

          คำว่า ยี่ห้อ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังใช้เป็นสำนวน หมายถึง ชื่อเสียง เช่น เราต้องรักษายี่ห้อของสถาบันไว้บ้าง และหมายถึง ลักษณะของบุคคลซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดี เช่น เด็กกลุ่มนี้ท่าทางบอกยี่ห้อเกเร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.