กีฬาพาราลิมปิก (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

กีฬาพาราลิมปิก

          คำว่า พาราลิมปิก เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยคำเติมหน้า para- (อ่านว่า พา-รา) หมายถึง ใกล้ ข้าง ๆ คล้าย ๆ  กับหน่วยคำ lympic ซึ่งตัดมาจาก Olympic.     

          พาราลิมปิก เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการประเภทต่าง ๆ จากทั่วโลก  จัดเป็นประจำทุก ๔ ปี   หลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลงแล้ว ประเทศเจ้าภาพก็จะจัดแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วย ผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก  คือคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล  แนวคิดการจัดกีฬาพาราลิมปิกพัฒนามาจากการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูสมรรถภาพกายและใจของทหารผ่านศึกชาวอังกฤษ  ซึ่งต่อมาครอบคลุมทหารผ่านศึกชาติอื่นด้วย   การแข่งขันดังกล่าวนี้ต่อมากลายเป็นการแข่งขันสำหรับคนพิการทั่วไป  และเริ่มต้นอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. ๑๙๘๘ ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ติดต่อ-ปะติดปะต่อ (๑๘ กันยายน ๒๕๕๕)

ติดต่อ-ปะติดปะต่อ

          ติดต่อ หมายความว่า ไปมาหาสู่กัน เช่น ผมเคยเป็นเพื่อนนักเรียนกับเขา แต่พอครอบครัวของเขาย้ายไปจังหวัดอื่น เราก็ไม่ได้ติดต่อกัน.  หมายความว่า พูดจาเพื่อทำความตกลง เช่น เขาส่งคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินของผม. และหมายถึง สื่อสาร เช่น เราติดต่อกันทางอีเมล แต่ยังไม่เคยพบปะกันเลย.  นอกจากนั้น ติดต่อยังหมายถึงลักษณะของโรคติดเชื้อ เมื่อเป็นแก่ผู้หนึ่งแล้วสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ และเรียกโรคที่มีลักษณะเช่นนั้นว่า โรคติดต่อ เช่น วัณโรคเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง

          เมื่อมาประกอบกับคำว่า ปะ เป็น ปะติดปะต่อ มีความหมายว่า เอาสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ มาติดมาต่อกัน เช่น เขาเอาเศษผ้ามาเย็บปะติดปะต่อ ตั้งใจว่าจะทำเป็นผ้าคลุมเตียง เราพอจะปะติดปะต่อเรื่องได้ว่าสามีภรรยาคู่นี้เลิกร้างกันเพราะบุคคลที่สาม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

โลโก้ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

โลโก้

          โลโก้ เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษว่า logo แปลว่า เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ซึ่งบริษัทหรือองค์กรหนึ่งทำขึ้นเพื่อใช้ทางการค้าหรือการประชาสัมพันธ์ ด้วยการพิมพ์ไว้บนสินค้าหรือเอกสารเป็นต้นของหน่วยงาน.  ในภาษาไทย บางคนใช้คำว่า โลโก้ ตามความหมายในภาษาอังกฤษ  แต่บางคนใช้ โลโก้ แทนสัญลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเท่านั้น เช่น โลโก้การแข่งขันกีฬา โลโก้วันจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โลโก้งานประกวดกล้วยไม้

          โลโก้ มักทำเป็นรูปสัญลักษณ์ที่แสดงลักษณะเด่นของสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  หรือใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หากสัญลักษณ์นั้นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้ว เช่น ห่วง ๕ ห่วงเกี่ยวกัน เป็นโลโก้ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก.  โดยทั่วไป โลโก้เป็นรูปที่มีความหมายชัดเจน มีสี และรูปลักษณ์ที่จดจำง่าย และมีลักษณะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

วุฒิสภา (๒๘ กันยายน ๒๕๕๕)

วุฒิสภา

          วุฒิสภา หมายถึง สภาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจเรียกว่า สภาสูง คู่กับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบางทีเรียกว่า สภาล่าง 

          ประเทศไทยมีวุฒิสภาเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๔๘๙  เมื่อเริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ   วุฒิสภามีบทบาททางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินน้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎร  มีอำนาจเพียงการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  กำหนดให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ กลั่นกรองกฎหมาย   ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน    ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่าง ๆ   พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญ  เช่น ประธานศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.